މުނިފޫހިފިލުވުން

ކައި ގެ ދީލަތިކަން: ގިވްއަވޭގެ އިތުރުން ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއް ވެސް ހަދިޔާ ކޮށްފި!

މިއަދަކީ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އައި އެއް ކަމެއްގެ ފޮނި ނިމުމެއް އައި ދުވަހެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރީތި މޮޑެލް ކައިޒީން (ކައި) އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ފެށި ގިވްއަވޭގެ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރި ދުވަހެއެވެ.

ކައި އިއުލާނުކުރި ގިވްއަވޭގައި ނަސީބުވެރި ތިން ފަރާތެއް އިއުލާނު ކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެން ކޮންމެ މީހަކަށް 1000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު އޭނާ ހަދިޔާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު މިގިވްއަވޭގައި ބައިވެރިވެ، އެމީހެއްގެ ނަސީބުގެ އަޖުމަ މިވަނީ ބަލާފައެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެހެން ވެސް މިފައިސާ އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ތިން ފަރާތަކަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ އިތުރުން އެއް ފަރާތަކަށް އެހީތެރިވުމުުގެ ގޮތުން ކައި މިވަނީ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއް ވެސް ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ.

"ޔުއްމީ" ކިޔާ ކުއްޖަކު މިފައިސާގެ އެހީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެގެން އޭނާގެ އިނސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީގައި ބުނެފައިވަނީ، މިފައިސާއިން އޭނާ ބޭނުންވަނީ އޭނަގެ ބައްޕައަށް ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއް ގަންނަން ކަމަށާއި، އޭނާގެ ބައްޕައަކީ ބަލިމީހެއް ކަމުން ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއް ގަނެދެވިއްޖެނަމަ އޭނަގެ ބައްޕަ ވަރަށް އުފާވާނެ ކަމަށެވެ.

"ޔުއްމީ" އަށް ފައިސާގެ އިނާމު ނުލިބުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ކައި ވަނީ އޭނަގެ ދީލަތިކަމުން ޔުއްމީގެ ބައްޕައަށް ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއް ހަދިޔާ ކޮށްދީފައެވެ.

މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައި.
  • ސޯލިހު 01 ޖުލައި 2020 - 12:24 ޑިމްސްއަށް ހަދިޔާވެގެން ހޯދާހަދިޔާ 0 0
  • އަލީ 01 ޖުލައި 2020 - 11:40 ކިތަންމެ ނުބައި މީހަކު ކުރިޔަސް ރަނގަޅު ކަމެއް ވާނީ ރަނގަޅުކަމަކަށް.. ހިޔާލުތީ ކާކު އެހެންމީހުނަށް ޖަޖްކުރަން. 3 1
  • ބޭނުމީ ތެދު ޙަބަރު 01 ޖުލައި 2020 - 05:06 "އެގޮތުން ކޮންމެހެން ވެސް މިފައިސާ އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ތިން ފަރާތަކަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާއިރު" ކީއްވެ މިހެން ލިޔެފަ އޮތީ؟ ގުރުއަތުން ދިމާވި ބަޔަކަށް ނޫންތަ އޭނަ ފައިސާ ބެހީ؟ ހަޤީގަތް އޮޅޭ ގޮތަށް ހަބަރުތައް ލިޔާކަށް ނުވާނެ. 0 1
  • ހިޔާލު 30 ޖޫން 2020 - 18:03 އެއަންހެނާގެ އޮރިޔާން ފޮޓޯ އިސްތިހާރު ކޮށްގެން ހޯދާ ފައިސާ ހަލާލުވާނެ އެއްވެސް ގޮތެއްނޯނަނާނެ. 5 0
    1. މޫސަ 01 ޖުލައި 2020 - 05:37 ކީއްކުރާނީ؟ މުޖުތަމައުގެ ހާލަތު މި ފެންނަނީ. އެ އަންހެނާ އެގޮތަށް ހޯދާ ފައިސާ ބަހައިގެން ނޫސް ތަކުގައި އޭނާގެ ދީލަތި ވާހަކަ. 1 0

ގުޅުން ހުރި

ސަލްމާން ބިގް ބޮސް ހުށަހަޅައިދެނީ ކިހާ ވަރަކަށް ކަން އެނގޭތަ؟
ޒުވާން ކުރެހުންތެރިޔާ ދާއިން ފެޝަން ޑިޒައިނިންގެ ދުނިޔެއަށް
ސުޝާންތުގެ އެންމެ ފަހު ފިލްމު "ދިލް ބޭޗާރާ" ބަލަން ކެތްމަދުވެފަ ތިބީ ކޮންބައެއް؟
ޖުމައްޔިލްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ތުހުމަތުތައް: ރޭޕް ކުރުމަށްފަހު ކަންތައްވީ ގޮތް، ދެ ކޮއްކޮއެއް ރޭޕް ކުރި!