ޚަބަރު

މެދުރާއްޖެތެރޭ ރަށެއްގައި ރޭޕްކުރި ކުޑަކުއްޖަކު ބަނޑުބޮޑުވެއްޖެ

މެދު ރާއްޖެތެރޭ ރަށެއްގައި އާއިލާ މީހަކު ރޭޕް ކުރި 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަ ކުއްޖަކު ބަނޑުބޮޑުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައުވާ ގޮތުގައި، މެދު ރާއްޖެތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަށެއްގައި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކު ބަނަޑުބޮޑުވި މައްސަލައެއް އެ މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން މިހާރު އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިހާރު އެ ކުއްޖާ ހުރީ ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރޭޕްކޮށްފައިވަނީ 17 އަހަރުގެ ކުއްޖެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!