ޚަބަރު

އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި އޮތް ދެ މީހަކާއި ތިން ނަރުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި އޮތް ދެ ބަލި މީހުނާއތިން ނަރުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

އޮންލައިން ނޫހެއް ކަމަށްވާ "ވަގުތު" ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެކަން ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ކޮވިޑް-19ގެ ކަންތައްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ ތަސްލީމާ ވަނީ "ވަގުތު"އަށް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ.

ނަމަވެސް އެ ދެމީހުނަކީ ކޮން ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ކުރަމުން އައި ބައެއް ކަން ހާމަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

މި ދެ މީހުނަށް ވެސް މިހާރު ގެންދަނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ގާއިމްކޮށްފައިހުރި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!