ޚަބަރު

ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލަށް ވެސް 40% ދޭން ފެނަކަ އިން ނިންމައިފި!

ނިމިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލަށް ވެސް 40% ޑިސްކައުންޓް ދޭނެ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓު ބިިލްތަކުން 40% ޑިސްކައުންޓު ފެނަކަައިގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި ކަމަށެވެ.

އައު އާއްމުހާލަތު ފެށުމާއެކު، ނިމިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައި އޮތުމުން، ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެކަމާއި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން އެމައްސަލައަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ވެސް ބަހުސްކޮށް، މިހާރު ވަނީ ކޮވިޑް ޑިސްކައުންޓް ޖޫން މަހުގެ ބިލަށް ވެސް ދިނުމަށް ނިންމަވާފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!