ވިޔަފާރި

ސަފާރީތައް ބަނދަރު ކުރަން ދިޔަނެރު ފަޅު ދޫކުރަނީ

ސަފާރީތަކުގެ ބަނދަރުގެ ގޮތުގައި މާލެއާ ކައިރީގައި އޮންނަ ދިޔަނެރު ފަޅާ ޖެހިގެން އޮންނަ ދިޔަނެރު ދޭއް ފަޅު ދިނުމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރިން ނިންމައިފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބޯޓިން އެވޯޑްސް ހަފުލާގައި ރޭ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ސަފާރީތައް ބަނދަރު ކުރުމަށް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން މާލެ އަތޮޅުން ފަޅެއް ކަނޑައަޅައި އެ ފަޅު އެ ކަމަށްޓަކައި ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 2020 ވަނަ އަހަރު މާލެ ކައިރީގައި އޮންނަ ދިޔަނެރު ފަޅާ ޖެހިގެން އޮންނަ ފަޅު، އެއީ 41433.2 ނޯތު، 7328.097 އީސްޓްގައިވާ ދިޔަނެރު ދޭއް ފަޅު. އެ ފަޅަކީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ބަނދަރަށް ހަދާނަން،" އަލީ ވަހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރު ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ 20 ގަވާއިދަކަށް އިސްލާހު ގެންނާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ސާފާރީތަކާ ބެހޭ ބައެއ ގަވާއިދުތައް ވެސް ހިމެނޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެ ގަވާއިދުތަކަށް ބަދަލު ގެނެވޭއިރު ބޯޓިން އިންޑަސްޓްރީއަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެ ކަމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަންގެ މަސައްކަތަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ވަރަށް މުހިންމު ބަހާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި ތާރީހީ ގޮތުން ރާއްޖެ އުފެދުމުގެ އަސްލަކީވެސް ބޯޓިން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!