ޚަބަރު

ހޯނޑެއްދޫން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޒުވާނާ ފެނިއްޖެ

ގދ. ހޯނޑެއްދޫން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޒުވާނާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މީހާ ރޭ 1:14 ހާއިރު ފެނިފައިވާކަން އާއިލާއިން ފުލުހުންނަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިއްޔެ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔައީ ރަށު ސަތަވަރީގެ އަލީ ޝަޒުވާން މުހައްމަދެވެ. އޭނާ ގެއްލިގެން އުޅޭކަން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ރޭ 9:37 ހާއިރެވެ.

ޝަޒުވާން ފެނިފައިވަނީ ފުލުހުން އޭނާ ހޯދުމަށް އެ ރަށަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދަނިކޮށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!