ޚަބަރު

ގާސިމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ނިންމަށް ފުލުހުންނަށް އިތުރު ވަގުތު ދީފި

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމް ހަސަން މަރައިލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އިތުރުކޮށް ދީފިއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން މިގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދީފައި ވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުން ޕީޖީއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވަނީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކޯޓުން އަމުރުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 ދުވަސް ތެރޭގައި ތަހުގީގު ނިންމައި، އެ މީހަކަށް ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ޖިނާއި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުން އެދޭ އެދުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ތަހުގީގު ނިންމުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދިނުމުގެ ބާރު އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޕީޖީއަށް އޮވެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ހުޅުމާލޭގައި ޓެކްސީގައި ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް، ގާސިމްގެ ކަރަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ އޭނާ މަރައިލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ ޅ. ހިންނަވަރު ބޮޑުހިޔާގޭ އަދުހަމް މުހައްމަދު 21،އެވެ. ގާސިމް އަތުން ފޭރެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ކަރަށް ވަޅިން ހަމަލާ ދެވުނު ކަމަށް ބުނެ ތަހުގީގުގައި އަދުހަމް ވަނީ ކުށަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.

އަދުހަމްގެ ބަންދު މުއްދަތު އިތުރުކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ބަންދުކުރުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރިތާ 30ވަނަ ދުވަސް މާދަމާއަށް ހަމަވާނއެވެ. އެހެންކަމުން ޕީޖީން ވަނީ އެ ތަހުގީގު ނިންމުމަށް އިތުރު 15 ދުވަސް ފުލުހުންނަށް ދީފައެވެ.

ގާސިމް މަރާލަން ބޭނުން ކުރި ހަތިޔާރާއެކު، އަދުހަމް އެ ރޭ ލައިގެން ހުރި އަންނައުނުވެސް ފުލުހުން ވަނީ ހޯދާފައެވެ. ފުލުހުން ހޯދާފައިވާ ހެކިތަކުން އަދުހަމްގެ ޑީއެންއޭ ވެސް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!