ޚަބަރު

ޓެސްޓުތަކަށް ފަހު އަނިޔާ ލިބުނު ކުޑަ ކުއްޖާ ދޫކޮށްލައިފި

ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް ވި ދެ އަހަރު ނުފުރޭ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ލިބިފައި ހުރި ގެއްލުންތައް ދެނެގަންނަން ޓެސްޓުތައް ހަދައި، ފަރުވާ ދީ ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

ކުއްޖާގެ އާއިލާއިން މިއަދު ބުނީ އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު ކުއްޖާ ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ގިނަ ޓެސްޓްތަކެއް ހަދާފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގެ ތަފްސީލެއް ނުދެއެވެ. ކުއްޖާގެ ސިއްހީ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއާއި، ފުލުހުންވެސް ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ. އަދި އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުންވެސް އެ މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

"ވަރަށް ބޮޑުވަރު ކޮށްލާފައި އޮތީ، އިޔާދަނުކުރެވޭ ވަރުގެ އަނިޔާތަކެއް ދީފައިވޭ،" އާއިލާ އިން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުންޏެވެ.

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި އުމުރުން ދެ އަހަރު ނުވާ ތުއްތު ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ، ކާފަ އަދި މުނިކާފަ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވަނީ ކާފައެވެ. ބައްޕަ ހައްޔަރުކުރީ އިހުމާލުގެ ސަަބަބުންނެވެ. އަދި މުނިކާފަ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ޖިންސީ ގޯނާގެ ރެކޯޑް އޮތުމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!