ޚަބަރު

ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުދިން ދެނެގަންނާނެ މިންގަނޑު އެކުލަވާލައިފި

ނުރައްކަލަށް ހުށައެޅިފައިވާ ކުދިންނާއި އާއިލާތައް ދެނެގަންނާނެ މިންގަނޑެއް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މީޑިއާ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑައިރެކްޓަރު ހަސަން ޒިޔާއު މިއަދު ވިދާޅުވީ، ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުދިންނާއި އާއިލާތައް ދެނެގަންނާނެ މިންގަނޑު އެކުލާވާލެއްވުމަށްފަހު އެ މިންގަނޑު މިނިސްޓްރީއިން މަޖިލީހާ ހިއްސާކުރީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. އޭގެ ތަފްސީލެއްް އޭނާ ނުދެއްވަ އެވެ.

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ދެ އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް އޭނާގެ މުނިކާފަ އާއި ކާފަ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން މުއައްސަސާތަކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލްވުމަށްފަހު ހަ ކަމެއް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. އެއީ؛

- ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑޭޓާބޭސް އަލުން ރަނގަޅަށް ބޭނުން ކުރަން ފަށައި އެ ޑޭޓާބޭސް ބޭނުންކުރަން ފަށަން.

- މުއައްސަސާތަކަށް އެއް މަސް ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދިނުން މިހާރު ހުރި ޑޭޓާތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހަތް ދުވަސް ތެރޭގައި ހައި ރިސްކު އާއިލާތައް މޮނިޓާ ކުރަން ފެށުން.

- ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނާއި ވިޓްނަސް ޕްރޮޓެކްޝަން ގާނޫނު އަވަސް ކުރަން ހުށަހެޅުން.

- ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ކޯޓްތަކުގައި އަވަސް ކުރަން ކުރެވިދާނެ ކަންތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި، ޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ނިންމަން ކޯޓުތަކަށް ވަކި މުހުލަތެއް ދޭން ބަދަލުތައް ގެނައުން.

- ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކޮންމެ ރަށެއްގައި ތިބި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ރެކޯޑު އޮންނަ މީހުން ހޯދައި 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މީހުން މޮނިޓާ ކުރަން ފެށުން.

- މިހާރު ކޯޓުތަކުން ދޫވެފައި ތިބި މީހުން ދޫވެފައި ތިބި ތިބުމުން ރިވިއުކޮށް އެ މީހުން މޮނިޓަރިންއަށްލުން.

- ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރާ ޑިޕާޓްމެންޓުތަކުގެ އޮޑިޓެއް 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދަން ފެށުން.

އެކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަނީ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށާއި ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އަންގަވައިފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!