ޚަބަރު

ހަތަރު ކުއްޖަކު ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ގެންދަން އުޅުމުން ހުރަސް އަޅައިފި

މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި އުޅެމުންދާ ހަތަރު ކުއްޖަކު ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ގެންދިއުމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އެ ރަށުގެ ބަޔަކު ހުރަސް އަޅަން ފަށައިފިއެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި އެއް ޢާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ 4 ކުއްޖަކު ދިރިއުޅެމުން ދަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި މާޙައުލެއްގައި ނޫން ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ކުދިންތައް ރައްކާތެރި މާޙައުލަކަށް ނެގުމަށް މިއަދު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ރަށުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހުރަސް އަޅަމުންދާ ކަމަށްވެސް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ޓީމާއެކު ފުލުހުން ވެސް މިހާރު އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!