ޚަބަރު

ސިޓީތަކުން އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރި ދާއިރާތައް އިއުލާންކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރި ދާއިރާތައް މިރޭ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިރޭ އެ ކޮމިޝަނުގެ އިންތިހާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި ވަނީ މާލެ، އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ގޮނޑިތައް ވަނީ ގުރުއަތުން ނަގައިފައެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ ޖުމްލަ 18 ދާއިރާގެ ތެރެއިން ހަ ދާއިރާއެއް އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާއިރު، އައްޑޫގެ ޖުމްލަ 12 ދާއިރާގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ހަތަރު ދާއިރާއެކެވެ. އަދި ފުވައްމުލަކުގެ ޖުމްލަ ހަ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ދެ ދާއިރާއެއްގެ ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށް، މިރޭ ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ.

މާލެއިން އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރި ދާއިރާތައް

- މާލެ ސިޓީ، 2، 4 (ހެންވޭރުގެ ބައެއް)

- މާލެ ސިޓީ، 9، (މައްޗަންގޮޅީގެ ބައެއް)

- މާލެ ސިޓީ 12، 14 (މާފަންނުގެ ބައެއް)

މާލެ ސިޓީ، 18 (ވިލިމާލެ)

އައްޑުއިން އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރި ދާއިރާތައް

- އައްޑޫ ސިޓީ، 3 (ހިތަދޫގެ ބައެއް)

- އައްޑޫ ސިޓީ، 6 (ފޭދޫގެ ބައެއް)

- އައްޑޫ ސިޓީ، 18، (ހުޅުދޫގެ ބައެއް)

- އައްޑޫ ސިޓީ، 12، ( މީދޫގެ ބައެއް)

ފުވައްމުލަކުން އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރި ދާއިރާތައް

- ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، 1، (ދަޑިމަގު، ދިގުވާނޑުގެ ބައެއް)

- ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، 4، ( ފުނާޑުގެ ބައެއް)

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ދާދިފަހުން ގެނައި އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވަނީ ކައުންސިލްތަކުގެ 33 ޕަސެންޓް އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ކުރަންވާނެ ކަމަށެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ސިޓީ އަދި ރަށު ކައުންސިލުތަކުން އަންހެނުންނަށް ޖުމްލަ 384 ގޮނޑި ޔަގީންވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ބުނެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!