ޚަބަރު

ދެ ކުދިންގެ ވީޑިއޯ އާންމުކުރި މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެބަ ކުރަން: ފުލުހުން

ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކު، އުމުރާ ނުގުޅޭ އަމަލެއް ހިންގާ މަންޒަރު ވީޑިއޯކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުކުރި މީހަކު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ދެ ކުދިން އެނގޭ ގޮތަށް ވީޑީއޯކޮށް، އެ ކުދިންނަށް އިތުރު އަނިޔާ އަށް ހުށަހެޅޭގޮތަށް ބޭޒާރުކޮށްލި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރާނެ ކަމަށާއި ވީޑިއޯ ވައިރަލްކުރި މީހަކު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ޖެންޑާ އިން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގައި އެ ކުދިން ދެނެގަނެވޭ ފަދަ ވީޑިއޯ، ފޮޓޯ ނުވަތަ މައުލޫމާތު އާންމުކޮށް، އިތުރަށް ވިކްޓިމައިސް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ފުލުހަށާއި މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯ އެއްވެސް ފަރާތަކުން މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާ އިރު، އެކަން ފާހަގަވީ ވެސް ސޯޝަލް މީޑީއާ އިން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. އެހެންވެ، ފުލުހުންނާ އެކު ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކަށް ހުރަސް އެޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށް މައުލޫމާތު ނުފަތުރަން މިނިސްޓްރީން އެދެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!