ޚަބަރު

ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

އެސްޓީއޯއިން ޑީސަލް ވިއްކާ އަގު އަނެއްކާވެސް ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

އެކުންފުނިން ވަނީ މިއަދުން ފެށިގެން ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 30 ލާރި އަގު ހެޔޮކޮށްފައެވެ. މި ބަދަލާއެކު މިހާރު އެކުންފުނިން ޑީސަލް ލީޓަރެއް ވިއްކާ އަގަކީ 10.89 ރ އެވެ.

ތެލުގެ އެންމެ ބޮޑު މާކެޓް އޮންނަ މެދު އިރުމަތީގައި މިދިޔަ އަހަރު ހަމަ ނުޖެހުން ބޮޑުވެ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު އުފުލިގެން ދިޔަ އެވެ. ނަމަވެސް އެސްޓީއޯ އިން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ވަނީ ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!