ޚަބަރު

ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކުރުމަށް ފަހު އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މޫސުމީ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރީ ބޭރު ދުނިޔެއަށް އެކަން ކުރިކަން ދެއްކުވުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅަން ޖެހޭ އަމަލީ ފިޔަވަޅުތައް ވަގުތުން އެޅުމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

ސަރުކާރު މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 68 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއެކު އިއްޔެ ވަނީ ރާއްޖެ އޮތީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައި ކަމަށް ނިންމައި، ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައެވެ.

ޓީއެމް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މިއީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެޅުނު މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ފިޔަވަޅު އެޅީ ހަމައެކަނި ބައިނަލް އަގުވާމީ މުޖުތަމައުގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް ކަމަށް ނަހަދާ، ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްގަސް އެއްފަހަރާ ނެގުމާއި ކަނޑުފަޅުތައް ހަލާކުކުރުވާ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާނުލާ ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ގެއްލުންތައް މަދުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ޓީއެމް އިން ދެކެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!