ވިޔަފާރި

މާފުށީގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމާ ސްޓެލްކޯއަށް!

ޢާއިޝަތު އަރީނާ

ކ. މާފުށީގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެ، ރާއްޖޭގައި ޔުޓިލިޓީސްގެ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ދޭ ހަމައެކަނި ކުންފުންޏަކަށް ސްޓެލްކޯ ވެއްޖެ އެވެ.

ސްޓެލްކޯގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ކުންފުންޏާއި މާފުށީ ކައުންސިލާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.

ޓޫރިޒަމް ފުޅާވެފައި އޮތް މާފުށީގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ހާއްސަ ފެސިލިޓީއެއް އަޅައި އެ ރަށުން ތިލަފުއްޓަށް ކުނި ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތްކުރަން ސްޓެލްކޯ އިން ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ. އެ ހިދުމަތާ އެކު، މާފުށީގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ގޭބީސީތަކުގެ ކުނި މެނޭޖްކޮށް، ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރައި އިތުރު ވަޒީފާތަކެއް އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ވިދާޅުވެއެވެ.

ސޮއި ކުުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ޔުޓިލިޓީސްގެ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ދިނުމުގެ ފަހުރު ސްޓެލްކޯއަށް ލިބުމަކީ ތާރީހީ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"މާފުއްޓަށް ދިމާވެފައިވާ ކުނީގެ މައްސަލަ އާއި އޭގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު، ސްޓެލްކޯގެ މި ހިދުމަތާ އެކު ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހައްލުކޮށްދޭނަން،" ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާފުށިން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ފަސް ޓަނުގެ ކުނި އުކާލަ އެވެ. އެ ތަކެތި އުކާލުމުގައި ބައެއް ފަހަރު މޫދަށް ވެސް އެޅެ އެވެ. ނަމަވެސް، ސްޓެލްކޯގެ މި ހިދުމަތާއެކު އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ހައްލު ލިބި ރަނގަޅުގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖެކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ކުންފުނިން ދެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!