ޚަބަރު

މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މަލާމާތްކޮށް، އެންޓި ކެމްޕޭން ކުރިޔަސް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް

ދެރަކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ހއ. ވަށަފަރަށް އޭނާ ނިސްބަތް ކުރައްވައި، މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެންޓި ކެމްޕެއިން ކުރިޔަސް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ މުއިއްޒު އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މާލެ ހަލާކުކޮށްލުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުރީ މުއިއްޒު ކަމަށާއި މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނަވައިގެން މުއިއްޒު މާލެ އަށް ކުރި ހުރިހާ ކަމެއް ހަނދާން ނުނެތޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މާލޭ އެއްވެސް މީހަކު މުއިއްޒު އަށް ވޯޓެއް ނުދޭނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

"ވަށަފަރުން ނަމަވެސް ވަޑައިގެނެ މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ގާތު ވޯޓެއް ހޯދަން އެދިވަޑައިގަތަސް އެ މީހުން ވޯޓު ނުދޭނެ." ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ރޭ އިދިކޮޅުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެ ރަށަކުން އައި ނަމަވެސް އެމީހަކު ތަފާތު ވެގެންދަނީ ހެއްދެވި ފަރާތާއި އެމީހެއްގެ މައްޗަށް އޮންނަ ގުޅުމެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހުން ނިސްބަތްވާ ރަށް މުހިއްމު ނޫން ކަމަށާއި އަދި ދެރަކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ ވާހަކަތަށް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ދެރަ ލިބޭނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕައަކީ ފަޚުރުވެރިކަމާ އެކު ހއ. ވަށަފަރުގެ ދަރިއެއް. އަޅުގަނޑު ހަމަ އެކަމަށް ވަރަށް ފަޚުރުވެރިވަން. އެ ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅަކަށް ނޭނގުނީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުންގެ މިޒާޖު ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ ދޮގެއް ހެދެން އޮއްވައި ތެދެއް ހަދައިގެން ނުވާނެ ކަމާއި ހަގީގަތް އޮޅުވާލައި ފޮރުވުމަކީ އެ ބޭފުޅުންގެ ސިޔާސީ އުކުޅެއް ކަަމަށް ވެސް ވެދާނެ،" މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެެވެ.

"ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެއީ ޑިމޮކްރެސީގައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫން. މި ބޭފުޅުންނަކީ (އެމްޑީޕީ)، މި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުންނަމަ ޑިމޮކްރެސީގެ ޗެމްޕިއަނުން. ޑިމޮކްރެސީގައި އޮންނަނީ ކެމްޕޭން ކުރުން. ކެމްޕޭނުގައި ދެން ހުންނަ ވާދަވެރިޔާއާ އިދިކޮޅަށް ކެމްޕޭން ކުރުމަކީ ޑިމޮކްރެސީގެ ހަމަތަކުގައި ވެސް ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫން" މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް އޭނާ ކުރިމަތިލާފައިވާތީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް އެންޓި ކެމްޕޭން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދިވެސް އެކަންތައް ހަމަ އެގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

"ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެއީ ޑިމޮކްރެސީގައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫން. މި ބޭފުޅުންނަކީ (އެމްޑީޕީ)، މި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުންނަމަ ޑިމޮކްރެސީގެ ޗެމްޕިއަނުން. ޑިމޮކްރެސީގައި އޮންނަނީ ކެމްޕޭން ކުރުން. ކެމްޕޭނުގައި ދެން ހުންނަ ވާދަވެރިޔާއާ އިދިކޮޅަށް ކެމްޕޭން ކުރުމަކީ ޑިމޮކްރެސީގެ ހަމަތަކުގައި ވެސް ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫން" މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ދައްކާ ވާހަކައަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްދެއް ދިނުމަކީ އޮންނަ ކަމެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ހަދަ ހަދައިގެން، ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަދެއްކުން ނުވަތަ އަބުރު ކަތިލުމަށްޓަކާ ވާހަކަ އުފެއްދައިގެން އޭނާ އަށް ގެއްލުމެއް ނުވާނެ ކަމަށާއި އޭގެން ކުރާނީ ފައިދާ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!