ޚަބަރު

ސިއްރު ހެކި ހިމެނޭ ޝަރީއަތްތައް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި މަޑުޖެހިފައި

ސިއްރު ހެކި ނެގޭނެ އުސޫލެއް ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށް ބުނެ ހައިކޯޓުން ހުކުމް އިއްވުމާ ގުޅިގެން ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ސިއްރު ހެކި ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތް މަޑުޖެހިއްޖެ އެވެ.

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ސިއްރު ހެއްކާ ގުޅޭ ބައި ޝަރީއަތްތަކުގައި މަޑުޖައްސާލާފައިވާކަން އަވަސްއަށް ވަނީ ކޯޓުގެ ބޭފުޅަކު ޔަގީންކޮށް ދެއްވާފަ އެވެ. ނަމަވެސް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރަސްމީ ބަހެއް މިކަމުގައި ނުލިބެ އެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވި ހުކުމަކާ މެދު ހައިކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމި އިރު، އެ ހުކުމުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ސިއްރުން ހެކިބަސް ނެގޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެ ހުކުުމުގައި ސިއްރު ހެއްކާ ބެހޭގޮތުން ކަނޑައެޅި އުސޫލު ގާނޫނީ ގޮތުން ރަނގަޅުކަމަށް ނުފެންނާތީ، އެ އުސޫލު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރަން ޕީޖީ އޮފީހުން މިހާރު ވަނީ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

އެ ގާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ގޮތުގައި ހެކިބަސް ނަގަންވާނީ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ހެކީން ހާޒިރު ކޮށްގެން ކަމަށް ގާނޫނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ހެއްކާބެހޭ ގާނޫނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި، އަދި އެ ގާނޫނުގައި ހެކިބަސް ދޭ މީހުން ހިމާޔަތްކޮށް، ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހެކިބަސް ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އިހުތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!