ޚަބަރު އިޖުތިމާޢީ

އަލަމްގީރް ކޭސް: ބްލެކްމެއިލް ކުރި މީހުން ހޯދަން އޮޕަރޭޝަނެއް

އަޙްމަދު ޝިޔާރު ، ދެން އޮންލައިން
ފޮޓޯ: ވަގުތު

ބަނގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އެމްޑީ އަލަމްގީރު, ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީހުންނާއެކު އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މަންޒަރުތައް ފެންނަ ވީޑިއޯތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެ މީހުން ބްލެކްމެއިލް ކުރި މީހުން ހޯދަން ފުލުހުން އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

Ads by MWSC

ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއްގެ ވީޑިއޯ ބޭނުންކޮށްގެން ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި, އޮޕަރޭޝަން ނިމުމުން އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓު ކުރި ގޮތުގައި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި މެދުރާއްޖެތެެރޭގެ އަތޮޅެއްގެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ފިރިހެނަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް ފުލުހުން އެކަން ޔަޤީންކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!