އަޙްމަދު ޝިޔާރު

ދަރިފުޅު މިޒްނާގެ މުސާރަ ބޮޑު ވާހަކަ ދައްކާތީ ޝަރީފް ރުޅިގަދަވެއްޖެ

3 hours ago

ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލަ: ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވުމުން ހެކި ނެތިގެން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި

4 hours ago

އެޗްއާރްސީއެމްގެ އަމާޒު: 2030 އައުމުގެ ކުރިން އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ނައްތައިލުން

6 hours ago

މޮސްޓާއަށް ހަމަލާ ދޭން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސް

7 hours ago

ދުވާފަރު ބައި-އިލެކްޝަން: ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކޮށްފި

7 hours ago

ބަނގުރާ ކައްކަން ތިއްބާ ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުން ދޫކޮށްލައި ޤައުމަށް ފޮނުވައިލައިފި

8 hours ago

އެމްޑީއޭގެ ސަރުކާރެއްގައި އިޖުތިމާޢީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ހޯދައިދޭނަން: ސިޔާމް

8 hours ago

ބަނޑުހައިވެގެން ކާއެއްޗެއް ހޯދަން ކަމަށް ބުނެ ގެއަކަށް ވަން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

8 hours ago

ބަރަހަނާ ފޮޓޯގެ މައްސަލަ ބަލާނަން: ސަރުކާރު

3 days ago

ކޮންމެ ނިންމުމެއް ނިންމަން ކޯލިޝަނާ މަޝްވަރާކުރާކަށް ނުޖެހޭ: ރައީސް އޮފީސް

3 days ago

މުޞްޢަބަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ދަޢުލަތަށް އަންގަވައިފި

3 days ago

ފިރުޝާން ވިދާޅުވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ތާހިރު ދިރިއުޅުމެއް ނުފެންނަ ކަމަށް

3 days ago

ދައުރު ނިމެނީ, އައްޑުއަށް ވީ ވަޢުދުތައް އަދިވެސް ނުފުއްދޭ: އަޙްމަދު ރަޝީދު

3 days ago

ވެރިކަން ނިމޭއިރު، ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭނީ ފަޤީރުކަން: ޖަމީލު

3 days ago

ކުރީގެ އަނބިމީހާއަށް އަނިޔާކުރި ފުލުހަކު ނުވަ މަހަށް ޖަލަށް

3 days ago

ދަރިވަރުންތަކަކަށް އަނިޔާކުރި އިންޑިއާ ޓީޗަރެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

3 days ago

ޝަރީފު އުފައްދަވަނީ ބިރުވެރި ފިތުނައެއް ކަމަށް އީވާ ވިދާޅުވެއްޖެ

3 days ago

ސަރުކާރު ހިންގުން ވަނީ އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާޒިމާ ހަވާލުކޮށްފައި: އީވާ

4 days ago