ޚަބަރު

އެމްޑީޕީ ތެރޭގައި އުޅޭ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ބޭރުކޮށްގެން ނޫނީ ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބެއް ނުލިބޭނެ: ޒައިދު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ގްރޫޕެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި އެ މީހުން ބޭރުކޮށްގެން ނޫނީ ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ނުލިބޭނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނު ފެށުމުގެ ގޮތުން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް މަދުން މީހުން ދިޔައީ އެ ޕާޓީން އިސްލާމް ދީނާ މެދު ގެންގުޅޭ ނުރަނގަޅު ތަސައްވުރެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް މީގެ ކުރިން ޒައިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން މިއަދު ޒައިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން ގަބޫލު ކުރާ ލާދީނީ ފަލްސަފާ ގަބޫލު ނުކުރާ މެދުމިނުގެ މީހުންނަށް ވެސް "ހަރުކަށި" ލޭބަލް ޖަހަމުންދުވާ "ސިޔާސީ ކައްޓާ، ހަރުކަށި ފިކުރުގެ" ގްރޫޕެއް ރާއްޖޭގެ އެންމެބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ(އެމްޑީޕީ) ތެރޭގައި އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

"މި ގޭންގު ބޭރުކޮށް އެ ޕާޓީ ސަލާމަތް ކޮށްގެން ނޫނީ ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބެއް ނުލިބޭނެ." ޒައިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒައިދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ލާދީނީ ވޯކްޝޮޕްތައް ވަނީ ދާދި ފަހުން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. މި ވޯކްޝޮޕްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނޯ ދީނީ ހައްދު ފަހަނައަޅާދިއުމާ ދެކޮޅަށް އިނގިޜޭސިވިލާތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާއެއް ކަަމަށްވާ ކުއިލިއަމް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުންނެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ފަތުރަމުންދަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!