ޚަބަރު

ދައުލަތުގެ ކަންކަން ދުސްތޫރީ އޮނިގަނޑުން ބޭރުވެ ބޮއްސުންލައިފި: އެމްއެންޕީ

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ކަންކަން މިހާރު ދުސްތޫރީ އޮނިގަނޑުން ބޭރުވެ ބޮއްސުންލާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.

Ads by STELCO

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ޖަވާބު ހުށަހަޅަމުން އެމްއެންޕީން ވިދާޅުވީ ރިޔާސީބަޔާން ފަށްޓަވަމުން ސަރުކާރުގެ ކުރިމަތީގައި ތިބޭނީ ހަމަހަމަ ދިވެހިންކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙަ ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެންނަވަން އެމަނިކުފާނު ވަޢުދުވެވަޑައިގަތް ބަދަލުގެ ފަހަތުގައިވަނީ، ރައްޔިތުންގެ އުފާފާގަތި ދިރިއުޅުމާއި، ބާއްޖަވެރިކަމާއި ތަނަވަސްކަމާއި ފުދުންތެރިކަން ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުން ފެނިގެންދިޔައީ، ރައީސްއަށް ޤާނޫނުއަސާސީން މަތިކޮށްފައިވާ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމުގެ ބާރާއި ޒިންމާ، މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވަޢުދުތަކެއް ވުމަށް ބޭނުންކުރިތަން ކަމަށާއި ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތަކީ، ޤައުމީ ވިސްނުމާއި ރޭވުންތެރިކަމެއް ނެތި، ފެންފައިބާ ތަންތަނުގައި ޕެޗް އެޅުމުގެ ވިސްނުމުން ހިންގަވާ ސިޔާސަތެއްކަން ފެނި ހާމަވެގެން ދިޔަ ތަން ފެނިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ މުޅި ދައުލަތުގެ އޮނިގަނޑު އެކުގައި ފޫގޮސްފައިވާ ކަން ކަމަށާއި ޅަފަތުގައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ އަކާއި ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު ވަރުގަދަ ކޮށް ދިވެހިދައުލަތަކީ ބޭރުގެ ނުފޫޒުތަކާއި މި ޒަމާނުގެ އޮއިވަރުތަކުގައި އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ކޮޅަށްހުރެވޭ ވަރުގެ ދައުލަތަކަށް ހެދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޤައުމީ މަސައްކަތުގެ ބަދަލުގައި، އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ދައުލަތުގެ އޮނިގަނޑު ހަލާކުކޮށްލާފައިވާތަން ފެނިގެންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ އަމިއްލަވަންތަކަމާއި، ހަމަހަމަކަމާއި، މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަނެ، ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ދައުލަތުގެ އޮނިގަނޑުގެ ބާރުއެކުގައި ދުއްވާލާފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު ރާއްޖޭގައި ކަންހިނގަމުންދާ ގޮތަށް ބަލައިފިނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުލަތް ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތަށް ހިނގާކަމުގައި ބުނެވޭނޭ އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތް ކަމަށް އެމްއެންޕީން ބުންޏެެވެ.

Ads by Allied Insurance
 1. އިއްބެ

  އޭރުންކަލޭބަޤާވާތުގެބޮޑުމީހާ އަވަހަށް ބަޤާވަތްކުރަންނިކުންނަންވީއެއްނޫންތަ

 2. ހަނދު ހެންވޭރު

  އެހެންވިއްޔާ، ކުރިން ގެނައިހެން ބަޣާވާތެއް ގެނެސް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކަމާ ޙަވާލުވާން ވީނު….؟

 3. ހިނގާދަމާ

  މިހާރު އޮތް ސަރުކާރަށް ރާއްޖޭގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަ ތައް ހައްލު ނުކުރެވޭނެއޭ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބޭރުމީހުން ވަރަށް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ބާލިދީ އަކަށް ފެން އަޅައިގެން ވެލާނާގެ ކުރިމަތީގައި އާއި އަދި މަޖީދީ ޕާރކް ގައި ސައިކަލް ސާފުކުރަން ސަލާމް ޖަހާ އިރު ވެސް މިސަރުކާރަށް އެތަން ނުފެނެއޭ މިކަންކަން ހައްލު ވާނީ ގާސިމް އިބްރާހިމް އެކުލަވާލާ ވެރިކަމުގައި އުމަރު ނަސީރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަމުގައޭ ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ މިވަތަންގެ ކަތުންގެ ކުރިމަގު ސަން ސިޔާމް އާއި ގާސިމް އާއި އަދި އުމަރު ނަސީރާއި އަދި ކާރނަލް ނާޒިމާއި އަދި ޑރ. އުގައިލް އަދި ޑރ. ހަސަން ސައީދު އަދި ޕީޕީއެމް އަދި މާލޭގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިވެރިން ގުޅިގެން މިފަހަރު ހޮވަންވީ ގާސިމް އިބްރާހިމް އޭ ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް އަދި ކުރިއަށް އޮތް މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ވެސް ހޮވަންވީ މާލޭގައި ތިބި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިންނޭ އެއިރުން އެމެން ސަރުކާރުން ވައްކަން ކުރަން ބޭނުން ނުވާނެއޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކަށް ހުރުމުން ފެނަކައިގެ ސައީދު މެން ފަދަ ބޮޑެތި ވަގުންނަށް ސަރުކާރުގެ ޚަޒާނާއިން ވައްކަން ނުކުރެވޭނެއޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ގާސިމް އެއީ އެއްވަނައޭ ސަން ސިޔާމް އެއީ ގާސިމް ވެރިކަމުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރޭ އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ތިމާވެށި މިނިސްޓްރީ އެއްކޮށްލާ އީޕީއޭ ވެސް އުވާލާ އަދި ތިމާވެށި މިނިސްޓްރީ ވެސް އުވާލާނީއޭ އީޕީއޭ އެއީ ބޮޑު ބަލާއެކޭ އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބޭނުން ތަނެއް ނޫނޭ އެއީ މިރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އަށް ހުރަސް އަޅަން އޮންނަ ބޮޑެތި ވަގުން ހިންގާ ތަނެކޭ ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަމާ މިއުދަރެހާއި މިފަލަކު ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން މިވަތަންގައި ވިޔާފާރި ކޮށްގެން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 4. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އިބްރާހިމް ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް ހޮވަމާ ހިނގާށެ މިވަތަންގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައްުޔަން ކުރަމާ އަދި އެ މިނިސްޓްރީ އާއި ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީ އާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އެއްކޮށްލާނީ ދެން އެ މިނިސްޓްރީ ތައް އުވާލާނީއޭ ފެނަކަވެސް ކުޑަކޮށްލާ ބޮޑެތި އާބާދީ ހިމެނޭ ރަށްތައް އެމްޑަބްލިޔު އެސްސީ އަށްދޭނީއޭ ކުދި އާބާދީ ތައް މާލެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލުކޮށްލާ ފެނަކައިގެ އެމްޑީ ވައްކަން ކުރުމުން ޖަލަށް ގަޅާލާނީއޭ އުމުރަށް ހިނގާ މަމެންނާއި އެކުގައި ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މިވަތަން އިސްލާހު ކޮށްފައި މެނުވީ ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ބަހީއާދޭ އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 5. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ އަދި އަންނި އަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކަން ކުރިއަށް އޮތް 20 އަހަރަށް ދެމާ އަދި ގާސިމަށް 20 އަހަރު ވެރިކަން ކުރަން ދެމާ އުމަރަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަން 20 އަހަރަށް ދެމާ ކާރނަލް ނާޒިމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަން 20 އަހަރަށް ދެމާ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު މިކަން ކުރަން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މިކަން ކޮށްފައި މެނުވީ ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯ ކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިމާޔަތާއި ނަސްރާއި ކަލާންގެ ދެއްވާންދޭންވެ ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 6. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާށެ ނަލަ ކުރަމާ މިވަތަންގެ ކަތުންގެ ފަހި ކުރިމަގު ގާސިމް އިބްރާހިމް އާއި ސަންސިޔާމް އަދި އުމަރު ނަސީރު އަދި ކާރނަލް ނާޒިމާއި ޔާމީން އަދި ނަޝީދު ގުޅިގެން ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އެންމެ ކަތުންގެ ކުރިމަގު ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަމާ މިއުދަރެހާއި މިފަލަކު ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔާފާރި ކޮށްގެން ހިނގާ މިވަތަން އަކީ އެއީ އެއްވަނަ ދުނިޔޭގެ ގައުމަކަށް ގާސިމް ރައީސް ކަމަށް ގެނެސްގެން ހަދަމާ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން ގާސިމް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 7. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ގާސިމް ގޯއްޗަށް މަމެން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި ވަތަން އަށް ހެޔޮ އެދޭ ދިވެހިދަރިއެއް ކަމަށްވާ ގާސިމް އިބްރާހިމް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ގެނެސްފައި މެނުވީ މަމެން ދޫނުދޭނަމޭ މިފަހަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިމާޔަތާއި ނަސްރާއި ކަލާންގެ ދެއްވާންދޭންވެ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 8. ހިނގާދަމާ

  މިވެރިކަމުގައި ވައްކަމާއި މަކަރާއި ހީލަތް މިދަނީ އާ ހަރުފަތަކަށް ބަދަލުވަމުންނޭ ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަނަރަކަށް އެއްވެސް ތަޖްރިބާ އެއް ނެތް ކުޑަ ކުއްޖަކު ލައިގެން އެމުވައްސަސާ ހިންގަން އުޅުމުން އެތަން ބޮއްސުން ލައިގެން ގޮސް މިވަތަން ވަގުންގެ ސަހަރަކަށް ބަދަލުވެއްޖެއޭ މިކަންކަން ހައްލު ކުރެވޭނީ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވެރިކަމުގައި ދާޚިލީ ވަޒީރު ކަމަށް އުމަރު ގެނެސްގެންނޭ ހިނގާށެ ނަލަކުރަމާ ދަރިންގެ ފަހި ކުރިމަގު ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ ގާސިމްގެ ކުރިމަގު އާރޯކުރަމާ ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަމާ މިއުދަރެހާއި މިފަލަކު ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން މިވަތަން އަމާން ކޮށްގެން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ގާސިމަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….