ޚަބަރު ސިޔާސީ

ރައީސް ޞާލިޙާއެކުގައި ރާއްޖެއަށްވެސް އެމްޑީޕީއަށްވެސް ހެޔޮ ގޮތެއް ނުހޯދޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއެކުގައި ހުރެގެން ރާއްޖެއަށް ރަނގަޅު ހޯދޭނެ ކަމަށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ގެންގުޅުއްވާ "އެލެކްސް އަހުމަދު" ޓްވިޓަރ އެކައުންޓުން ކުރެއްވި ޓްވީޓުތަކެއްގައި ވިދާޅުވީ، މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީއާއެކުގައި ކުރާނެ މަޝްވަރާއެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ފަހުން ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީއާއެކު މަޝްވަރާއެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެވުމަކީ ގޯހެއް ކަމަށާއި، ރާއްޖެއަށާއި އެމްޑީޕީއަށް ހެޔޮ ގޮތް ހޯދުމަކީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައޯސް ޞާލިޙާއެކުގައި ކުރެއްވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވިއިރު، އެ މަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން އެހެން ފެކްޝަނެއް އުފައްދަވައިގެންނެވެ.

އެގޮތުން "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" ފެކްޝަނަށް މެމްބަރުން އިތުރު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، މި އަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި އެ ފެކްޝަނުން ތާއީދު ކުރާނީ ކާކަށްތޯ، ފަހުން ކަނޑައަޅާނެ ކަަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ކުރިން ވިދާޅުވިއެވެ.

 1. ޖަޢުފަރު

  ނަޝީދާއެކު އޮތީ ކޮންމޮޅެއް؟
  އަމިއްލައެދުން އެހެންކަމެއްނެތް

 2. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާށެ ނަލަ ކުރަމާ ދަރިންގެ ކުރިމަގު ގާސިމް ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް ގެނެސްގެން މިވަތަންގެ ވަޒީރުންނަކީ އެއީ މާލޭގައި އުޅޭ ބަނޑުއަކިރިން ނަށް ހެދުން ހުއްޓާލާ ކަމަށް ކުފޫ ހަމަވާ ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާއިން ވައްކަން ނުކުރާ މީހުން ރައީސް އޮފީހަށާއި އަދި ވަޒީރުންގެ މަޖްލީހަށް އައްޔަން ކުރަން އެބަޖެހެއޭ ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ މިވަތަންގެ ދަރިންގެ ފަހި ކުރިމަރު ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އާރޯކުރަމާ އެމެންގެ މަތިވަރު ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަމާ މިއުދަރެހާއި މިފަލަކު ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން މިވަތަން ގައި ވިޔާފާރި ކޮށްގެން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 3. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ގާސިމް އިބްރާހިމް ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް ހޮވަމާ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދަމާ މަމެން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މިކަން ކޮށްފައި މެނުވީ ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި ގާސިމް ރައީސް ކަމަށް މާލީ ވަޒީރު ކަމަށް އަންނި އަދި ނައިބް ރައީސް ކަމަށް ޑރ. ހަސަން ހޮވަމާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ކަމަށް ޑރ. އުގައިލު ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 4. އަހުމަދު

  މައްސަލައަކީ އުޅެއުޅެ މިގައުމުގައި ފައްޅި އަޅަން އިބްރާހީމް އެއްބަހެއް ނުވި ރާ ވއްކާ ބާތައް ރާއްޖޭގެ މީހުއުޅޭ ރައްރަށުގައި ހަދާކަށް އެއްބަހެއްނުވި ނައިޓްކްލަބް ހަދާކަށް އެއްބަހެއްނުވި އެއްޖިންސިން ކާވެނިކުރާކަށް ގަބޫލެއްނުވި މީހުރިހާވެސް މައްސަލައަކީފިކުރެއްގެ ދިރުމަކީ މައީ މިއީ ނުދިރިގެން އުޅޭ ފިކުރަކީ ދިރުވަންންންންންންނވީވީވީފިކުރަކީ އިސްލާމީ ފިކުރު ދައުރުގެ މެދުން ވެރިކަމެއް ޙަވާލެއް ނުކުރި މިނަޝީދު އޮތީ ވެރިކަން ތިންފައް ވަރިއަކުން ވަރިކޮށްފާ އެހންވީމާ އަބޫއާ ވެރިކަން ޙވާލުކުރީ ފައްކަޑަން އިބޫ ވެރިކަމާ އިނދެފަ ވަރިކުރާކަށް އެއްބަހެއްނުވި މީ މައްސަލައަކީ

 5. އިއްބެ

  އެމްޑީޕީޔަށްހެޔޮގޮތްނޭދޭނަމަރައީސްޖަމުގައިހުންނަވަނީކީއްކުރަން

 6. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް ހޮވަމާ ޕީޕީއެމް އިން ގާސިމަށާއި އަންނި އަށް ދިން އަނިޔާގެ ބަދަލަކީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ގާސިމް އިބްރާހިމް އަށް ޕީޕީއެމް އިން ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަން މަމެން ދެމޭ އަދި އަންނި އަށް ރާއްޖޭގެ މާލީ ވަޒީރު ކަން ގާސިމްގެ ވެރިކަމުގައި ދޭން ޖެހޭނެއޭ މަމެން ހުވާ ކޮށްފައި ޔަގީން ކަން ދެމޭ އަންނި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކަށް ހުރެގެން ވައްކަން ނުކުރާނެ ކަމަށާއި އަދި ސަރުކާރުގެ ތެރޭން ވައްކަން ކުރާ ވަގުންތައް ފޫކޮޅުގައި ސައްޕެއް ޖަހާ ބޭރުކޮށް ޖަލަށް ގަޅާލާނޭ ކަން ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ މިފަހަރު ތިބޭނީ ގާސިމް އާއި އެކުއޭ ގާސިމް ޖެހޭނެއޭ އަންނި އަށް ބާރު ތަކާއި އެކު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކަން ދޭން އެއިރުންނޭ ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓް އަރަނިވެ މާލެ ސަރަހަައްދުގައި ހުރި ފަޅު ތައް ހިއްކާ ދައުލަތަށް ވަންނަ އާމްދަނީ މަހަކު 20 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ހެދި އަދި ރާއްޖެތެރޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް ތަކުގެ ތެރޭން 10 ހާހުން ދަށުގެ އާބާދީ ތައް މާލެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލު ކޮށް ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓް އަރަނި ވެގެން ދާނީ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން ގާސިމް މިފަހަރު ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 7. ހިނގާދަމާ

  އަންނި ގާސިމް އަންނި ގާސިމް އަންނި ގާސިމް އަންނި ގާސިމް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން ގާސިމް ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް ހިނގާ ގާސިމް އާއި އަންނި އާއި އުމަރާއި އަދި ކާރނަލް ނާޒިމް އާއި ސަން ސިޔާމް އާއި ގުޅެމާ ހިނގާށެ ނަލަ ކުރަމާ މިވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންގެ ކުރިމަގު ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އެމެންގެ ކުރިމަގު އާރޯކުރަމާ ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަމާ މިއުދަރެހާއި މިފަލަކު ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން މިވަތަންގައި ވިޔާފާރި ކޮށްގެން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން ގާސިމް ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 8. ހިނގާދަމާ

  ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ސަން ސިޔާމް ޒިންދާބާދު އުމަރު ޒިންދާބާދު ކާރނަލް ނާޒިމް ޒިންދާބާދު ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ޑރ. ޖަމީލު ޒިންދާބާދު ޑރ. އުގައިލް ޒިންދާބާދު ޑރ. ޝަހީދު ޒިންދާބާދު ޑރ. ވަހީދު ޒިންދާބާދު ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 9. ހިނގާދަމާ

  މިވަތަން ގައި އަރަބި ތައްލީމް އުނގެނިގެން އައިސް ތިބި މީހުންނަކީ އެއީ މިވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ބަނޑުއަކިރިންނޭ ހިނގާ ދަމާ މިމެންނާއި ދުރަށް ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން ތެދުވެރި އަމާނާތް ތެރިންނާއި އެކު ވަމާ އެ ގާފިލާ މިއަދު އޮތީ ގާސިމް އިބްރާހިމް އާއި އަންނި އާއި އެކުއޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން ދޫދޭނީ ގާސިމް ހޮވާފައޭ ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯ ކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިމާޔަތާއި ނަސްރާއި ކަލާންގެ ދެއްވާންދޭންވެ ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ބާރަށް އަވަހަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 10. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ގާސިމް އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާށެ ނަލަ ކުރަމާ މިވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންގެ ކުރިމަގު ކޮންމެ ކަތަކަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯއްޗެއް ކޮންމެ ކަތަކަށް ދީގެން ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އާރޯކުރަމާ މިވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންގެ ކުރިމަގު އެއިން ކޮންމެ ކަތަކަށް މާލެ ސަރަހައްދުން 1 ހެކްޓަރުގެ ބިމެއް ދީގެން ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަމާ މިވަތަންގެ ކުރިމަގު ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން ގާސިމް އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….