ސިޔާސީ

ހިޔާފްލެޓުގެ ފިނިޝިންއަށް ދިޔަ ޚަރަދު ރައީސް މުޢިއްޒު ދެއްވާނެ: ފަޒުލް

ތުރުކީއަށް އެކްސްޕޯޓު ކުރާ މަހުން ޓެރިފް ކަނޑާލުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

މަޤާމާއި ހަވާލުވިތާ ގަޑިއެއްހާއިރުތެރޭ ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ މަސައްކަތަށް ނިކުމެއްޖެ

ރައީީސް ޔާމީންގެ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ މާދަމާ ދެނީ

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް 26 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ނިއުޒީލޭންޑުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލައްވައިފި

ޕީއެންސީގެ މައި އޮފީސް ސީ ޓްރެކްސް ބިލްޑިންގަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

އައިހެވަން މަޝްރޫޢުއާއި ގާދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫޢު ވަރަށް އަވަހަށް ފަށަނީ

ވަޒީރުންގެ އަތުގައި ދިވެހި ޕާސްޕޯޓްގެ އިތުރުން އެހެން ޕާސްޕޯޓެއް ނެތްކަން ޔަޤީން ކުރަނީ

ރައީސް ޔާމީން ޕީއެންއެފް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވި މައްސަލަ ކަރެކްޝަންސް އިން ބަލަނީ

2024 ވަނަ އަހުރުގެ ބަޖެޓަކީ އައު ސަރުކާރަށް ޖައްސާފައި އޮތް ދަންތުރައެއް: ނާޒިމް

ރައީސް ޔާމީންގެ ޕީއެންއެފްއަށް ފޯމު ފުރަން ފަށައިފި

ޗައިނާ ސަފީރު، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަސްލަމާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ދާންދޫ ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފާއި މަޝްވަރާކޮށްފި

ޕީއެންސީއާއި 15،000 މީހުން ގުޅިއްޖެ

ޖަމީލު ވިދާޅުވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ޕާޓީ ވެގެންދާނީ، އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީއަށް ކަމަށް