ދުނިޔެ

އިންޑިއާގެ ސްޓާޓްއަޕްތަކުގެ އެސްވީބީގައި ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޑިޕޮސިޓް އެބަހުރި: މިނިސްޓަރު

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

އިންޑިއާގެ ސްޓާޓްއަޕްތަކުގައި ސިލިކަން ވެލީ ބޭންކް (އެސްއައިވީބީ) ގައި ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޑިޕޮސިޓް އެބަހުއްޓެވެ. އޯ) އާއި އެގައުމުގެ ޑެޕިއުޓީ އައިޓީ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ލޯކަލް ބޭންކުތަކުން އިތުރަށް ލޯނު ދިނުމަށް ލަފާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ކެލިފޯނިއާގެ ބޭންކިން ރެގިއުލޭޓަރުން ސިލިކަން ވެލީ ބޭންކް (އެސްވީބީ) ބަންދުކުރީ 2022 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު 209 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެސެޓް ހުރި ސިލިކަން ވެލީ ބޭންކް (އެސްވީބީ) ގެ މައްޗަށް ކުރި މަސައްކަތަށް ފަހު އެވެ.

ޑިޕޮސިޓަރުން އެއް ދުވަހެއްގައި 42 ބިލިއަން ޑޮލަރު ނެގި އިރު، އެ ފައިސާ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭކާރުވެފަ އެވެ. އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު އެޅީ ޑިޕޮސިޓަރުންނަށް އެމީހުންގެ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ.

"މައްސަލައަކީ، ކުރިއަށް އޮތް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ބޭންކިން ސިސްޓަމްގެ ހުރިހާ ނުތަނަވަސްކަމަކާ އެކު ކޮމްޕްލެކްސް ކްރޮސް ބޯޑާ އެމެރިކާގެ ބޭންކިން ސިސްޓަމަށް ބަރޯސާވުމުގެ ބަދަލުގައި ސްޓާޓްއަޕްތައް އިންޑިއާގެ ބޭންކިން ސިސްޓަމަށް ބަދަލުކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟. އިންޑިއާގެ ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ރަޖީވް ޗަންދްރަޝޭކަރު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޓްވިޓާ ސްޕޭސް ޗެޓެއްގައި ކަމަށެވެ.

އޭނާގެ އަންދާޒާއަށް ބަލާއިރު އިންޑިއާގެ އެތައް ސަތޭކަ ސްޓާޓްއަޕްތަކެއްގެ ފައިސާގެ ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ އެސްވީބީގައި އެބަހުރި ކަމަށް ޗަންދްރަޝޭކަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެސްވީބީ ބަންދުކުރުމާ ގުޅިގެން އަސަރުކުރި ސްޓާޓްއަޕްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް 460 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާ މި ހަފުތާގައި ޗަންދުރަޝޭކަރު ބައްދަލުކުރައްވައި، އެ ފަރާތްތަކުގެ ލަފާތައް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ނިރްމަލާ ސީތާރަމަންއަށް ދެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންޑިއާގެ ބޭންކުތަކުން އެސްވީބީގައި ފައިސާ ހުރި ސްޓާޓްއަޕްތަކަށް ޑިޕޮސިޓް ބެކްޑް ކްރެޑިޓް ލައިނެއް ހުށަހަޅައި، ކޮލެޓަރަލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ދެއްވި އެއް ލަފައާ ހަވާލާދީ ޗަންދްރަޝޭކަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންޑިއާއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސްޓާޓްއަޕް މާކެޓު ކަމަށްވާއިރު، ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ ވެލުއޭޝަންތަކެއް ހާސިލްކޮށް، ޑިޖިޓަލް އަދި އެހެނިހެން ޓެކް ވިޔަފާރިތަކަށް ބޯލްޑް ބެޓް ހަދާފައިވާ ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންގެ ތާއީދު ވެސް އިންޑިއާ އަށް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!