ކުޅިވަރު

ކެފޭގެ އުސޫލުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް

ދެން އެމްވީ ، ދެން އޮންލައިން

ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި މި މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު ފެޝަންމީޑް ބަލައި ފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗިއްސާ އެކު 11 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ނަދީ އިރުމަތީބައިން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗިއްސާ އެކު ހައްޔަރުކުރީ ހަތަރު މީހެކެވެ. މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ވެލިރަންގެ އިން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗިއްސާ އެކު 10 މީހަކު އަދި މެމޮރީވިލާ އިން މަަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗިއްސާ އެކު ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. މެމޮރީވިލާ ފާސްކުރީ އިއްޔެ އެވެ.

Ads by MWSC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!