ޚަބަރު

މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން
ވިއްސާރަ ދުވަހެއްގައި މަގުމަތި

ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގެ މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

Ads by Hajj Corporation

މެޓް އޮފީހުން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ހދ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ކ. އަތޮޅަށް އަދި ލ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫސިޓީއަށެވެ.

މި ސަރަހައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ މެންދުރު 12:30 އިން ފެށިގެން އިރުއޮށްސި 06:30 އާހަމައަށެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ މިވަގުތުތަކުގައި އެސަރަހައްދުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމަކާއެކު ގުގުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!