ވިޔަފާރި

އައިއެމް ޓެކްގެ މުދާ މޫލީއިން ގަނެ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށް ވެސް ޑެލިވަރ ކޮށްލެވޭނެ!

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

މާލޭގެ އެންމެ ބޮޑު އޮންލައިން މާކެޓްޕްލޭސް ކަމަށްވާ މޫލީ އިން ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަދި ގެޖެޓް ވިއްކާ އައިއެމްޓެކްއާ އެކު ޕާޓްނާވެއްޖެއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އުރީދޫން ބުނީ, މި ޕަރޓްނަޝިޕްގެ މަގްސަދަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި،ވައްތަރުތަކުގެ އިލެކްޓްރޯނިކްސް އާއި ގެޖެޓް ފޯރުކޮށްދީ، ފަސޭހަކަމާއެކު މިތަކެތި ބައްލަވައިގަނެ ގެއާއި ހަމައަށް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

އައިއެމް ޓެކްގެ ޕްރޮޑްކްޓްތަކާ އެކު މޫލީ މެދުވެރިކޮށް މިހާރު ކަސްޓަމަރުންނަށް ޓެކް ޑިވައިސްތައް ހެޔޮ އަގުގައި އެއްތަނަކުން ބައްލަވައިގަނެވޭނެއެވެ. ތަފާތު ވައްތަރުގެ ސްމާޓްފޯނާއި ލެޕްޓޮޕުން ފެށިގެން ގޭމިން ކޮންސޯލްތަކާއިގޭތެރޭގެ ސާމާނު ފަދަ ތަކެތި އެކި އަގުތަކުގައި މިހާރު ކޮންމެތާކު ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އޮންލައިންކޮށް ބަލާ އަދި އެބޭފުޅަކަށް ކަމުދާ އަދި ބަޖެޓާރައްޓެހި ސާމާނު ބައްލަވައިގަނެ ގެއާހަމައަށް ޑެލިވަރކޮށްލެވޭނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރި ނަމަވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭނުންވާޑިވައިސްތައް ސީދާ ގޭދޮށަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ފަސޭހަކަން މިހާރު ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ޑެލިވަރީގެ ދިގުވަގުތުތަކުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ނައްތާލައި، ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުބާރު ހިފޭ އަދި ހަރުދަނާ ޝޮޕިންގ ތަޖުރިބާއެއް ލިބިގެންދެއެވެ.

ހެޔޮ އަގެއްގައި ލިބެން ހުރި އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަދި ގެޖެޓްތައް ދެނެގަތުމަށް މޫލީގެ އައިއެމް ޓެކް ސްޓޯރަށް https://mool.ee/imtechޒިޔާރާތްކުރައްވާށެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!