ލައިފްސްޓައިލް ލުއި ޚަބަރު

"ތްރެޑްސް" އަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޓްވިޓާއިން ދީފި

އާމިނަތު ސަޒްރާ ، ދެން އޮންލައިން

މެޓާއިން އަލަށް ތައާރަފްކުރި ތްރެޑްސް އެޕްލިކޭޝަން އާއި ދެކޮޅަށް ގާނޫނީީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޓްވިޓާއިން ދީފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ލޯންޗްކުރި ތްރެޑްސް އަކީ ޓްވިޓާއާ އެއްގޮތް އަދި މެޓާބޮސް އިން "ފްރެންޑްލީ" އޮލްޓަނޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ޕިޗްކޮށްފައިވާ ތްރެޑްތަކެކެވެ. ޓްވިޓާއިން ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާގޮތުގައި ޓްވިޓާގެ ކުރީގެ ސްޓާފުން ތްރެޑްސް އުފެއްދުމަށް އެހީތެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި ދެ އެޕްލިކޭޝަނުގައި އެއްގޮތް ގިނަ ފީޗާރތައް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ޓްވިޓާގެ ވެރިޔާ އެލޮން މަސްކް ވިދާޅުވީ "ވާދަވެރިކަން ރަނގަޅު، މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން" ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހު މަސްކް ޓްވިޓާ ގަތުމާ ހަމައިން ގެނައި ބަދަލުތަކާއެކު ޓްވިޓާގެ 7،500 މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލުނު އިރު، އެއީ ކުންފުނީގެ 80 އިންސައްތައެވެ.

މެޓާ އިން ބުނި ގޮތުގައި އާ އެޕްލިކޭޝަނަށް 30 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ސައިން އަޕް ކޮށްފައެވެ. ތްރެޑްސްގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ މި އެޕްލިކޭޝަނަކީ ޓެކްސްޓް ބޭސްޑް ކޮންވަޒޭޝަން އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް 500 ކެރެކްޓާއާ ހަމައަށް ޕޯސްޓްތައް ޝާއިއުކުރެވޭނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ލިންކް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ވެސް ހިމެނެއެވެ. ޓްވިޓާއެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން މި ޕޯސްޓުތަކަށް ވެސް އެހެން މީހުންނަށް ޖަވާބު ދީ، ލައިކްކޮށް ނުވަތަ ޝެއާ ކުރެވޭނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!