އާމިނަތު ސަަޒްރާ

ޓުއަރ ގައިޑެއްކަމަށް ބުނެ ވައްކަން ކުރި ބަންގްލަދޭޝް މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

4 hours ago

އަނެއްކާވެސް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކަށް ބިރު ދެއްކުމަށްފަހު ފޭރިގަނެއްޖެ

4 hours ago

ނަރުސް މީހާގެ މަރު: ފިރިމީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

4 hours ago

ފޭރިގަނެފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި އިސްރާއިލުން 3 ހާސް ގެ އަޅަނީ!

10 hours ago

ހިޔާ ފުލެޓްގެ ކުލި ކަނޑައެޅުނު ގޮތުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް އޭސީސީން ދިރާސާކުރަނީ

12 hours ago

ފަނޑިޔާރުންގެ އޯޑިއޯތަކުގެ މައްސަލަ ލަސްވާތީ އިދިކޮޅުން އަނެއްކާ ވެސް ޕީޖީއާ ބައްދަލު ކުރަން އެދެފި

14 hours ago

އަދާލަތު ޕާޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ލާދީނިއްޔަތުގެ މޫނުމަތީގައި ފުށް ޖަހައިދިނުން: އަލީ ރަމީޒު

1 day ago

ޖޭއެސްސީގެ އަމަލުތަކުން ހީވަނީ އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވުރެ ވެސް މަތީ ކޯޓެއްހެން:ޑރ. އިޔާޒް

1 day ago

އެފްރިކަން ޔޫނިއަންއިން ސޫދާން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

1 day ago

ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ އެންމެ ބޭނުންތެރި ގޮތަށް ކުރާ ކަމަކަށްވުމީ ރައީސް ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތް: ނައިބު ރައީސް

1 day ago

ޔޫއެސް ކޯސްޓް ގާޑު އެކެޑެމީގެ ސްކޮލަޝިޕް ފުރުސަތެއް އެމްއެންޑީއެފުން އާއްމުކޮށް ހުޅުވައިލައިފި

1 day ago

ފަރިވާ ފިހާރަ އެނދީ ސްޓެލްކޯގެ އިހުމާލަކުން ނޫން: ސްޕްރީމް ކޯޓް

1 day ago

މައްސަލަ އުޅެނީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަކު ނޫން، ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި:ޑރ. އަނާރާ

2 days ago

އަމާޒަކީ 2025 ވަަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭން ޓީބީ ނައްތާލުން: ހެލްތު މިނިސްޓަރ

2 days ago

މޫސުން ގޯސްވެ ފ އަތޮޅުން ފެށިގެން ގދ އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލު!

2 days ago

ރައްޔިތުން މިސަރުކާރަށް ކުރާ އުންމީދު ބޮޑު: ކުޅުދުއްފުށީ މޭޔަރު

2 days ago

ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމަށް އެމްއެންޕީގެ އެހީތެރިކަމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ އެދިފައި: އެމްއެންޕީ

2 days ago

ނިޔާޒް މެރުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި

2 days ago