ލުއި ޚަބަރު

ފްރެންޑްސްގެ ތަރި, ޗެންދްލާ ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ކުޑަ ކުޑަ އިބްރާހީމް އާއި އަލީ: ކުޅޭން ބޭނުން ކުރާނެ އެއްޗެހި ހަދަނީ އަމިއްލައަށް، ބޭނުން ކުރަނީ ވީރާނާ ކުނިބުނި

"ތްރެޑްސް" އަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޓްވިޓާއިން ދީފި

މުޖުތަމައުގެ އެކި ކަންކަމުގައި ވޮލަންޓިއަރ ކުރާ ކުދިން ނަފްސާނީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ: ދިރާސާ

އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްފަހުން ޖެކް މާ ޗައިނާއިން ފެނިއްޖެ

އޮމަރް: ދެފައި ނެތަސް ދިރިއުޅުން ނުހުއްޓޭނެކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ވަޑި!

ރަމަޟާން 1444: އެންމެ "ދިގު ކޮށް" ރޯދަ ހިފާނީ މި ގައުމުތަކުން!

50 އަހަރު ފަހުން ގާތިލު ހޯދުނީ ސިނގިރޭޓުން ނެގި ޑީއެންއޭއިން!

ޑިއުޓީ ނިމުމުން، ގެއަށް ދިޔުމަށް އަންގައި، އިންޒާރުގެ މެސެޖެއްދޭ މި ކުންފުންޏަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން!

ދިރޭ ރަހައިގެ ސަބަބުން އިބިސްދޫނިތައް އެއްޖިންސުން ޖޯޑުތައް ހެދުމަށް މަގުފަހިކުރުވާ!

އަންނަ އަހަރު، ދުނިޔޭގެ ހޫނު މިން ރެކޯޑް މިންވަަރަކަށް މައްޗަށް ދިޔުުމުގެ ބިރު

އެމްބަރ ހާޑް ޑެޕްއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދޭނެކަމަށް ބުނެފި

އެމެރިކާގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާއަށް 115 އަހަރު ފުރިއްޖެ

ކޮލެރާއިން ސަލާމަތްވޭތޯ ބުނި ނަދުރު ފުއްދުމަށް ބިނާކުރެވުނު ޗާންމިނާރު

މަގުމަތިން ހޮވި ފަސްލައްކަ ރުޕީސް ވެރި ފަރާތަށް ރައްދުކުރި އިންޑިޔާގެ މުސްލިމް ކުއްޖަކަށް ތައުރީފް!

ކައިވެނި ކުރަން އުޅުނު މީހާ ހައްޔަރު ކުރުމުން މި ފުލުހަށް ތައުރީފު އޮހެނީ

އަނބިމީހާއާ އަރައިރުންވެ ގެއަށް ނުދާންވެގެން އެއަރޕޯޓްގައި ދިރިއުޅޭތާ 14 އަހަރު!

ކޮވިޑް ނުޖެހި ތިބީ ރައްޓެހިން ނެތް މީހުން: ސައުތު ކޮރެއާގެ ޑޮކްޓަރެއް