ދުނިޔެ

ޗައިނާގައި ނުނިމޭ އެތައް ފްލެޓެއް , އެތައް ބައެއްގެ އުންމީދު

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ޗައިނާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގެ ޝާންޝީ ޕްރޮވިންސްގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ސިޓީއެއްގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްކުރާ ޝީ ޓިނޭނިއު ޕްރީސޭލް އެޕާޓްމަންޓެއް ގަތް އިރު، އެ އެޕާޓްމަންޓަކީ "ޖީލުތަކުގެ ތެރެއިން ފާސްކުރެވޭ" "ސުޕީރިއާ ޕްރޮޑަކްޓެއް" ގެ ގޮތުގައި ބިލްކޮށްފައިވާ އެޕާޓްމަންޓެކެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އޭގެ އަށް އަހަރު ފަހުން އެއީ ނުނިމި ހުރި ގޮޅިއެއް ކަމަށާއި ކޮންމެ ރެއަކު ވެސް 20 ފްލައިޓަށް ސިޑިން އަރައިގެން ފެނާއި ހޫނުކަމެއް ނުވަތަ ކަރަންޓެއް ނެތް ތްރެޑްބެއާ ކޮޓަރިއެއްގައި ނިދަން ޖެހެ އެވެ.

"ގާތްގަނޑަކަށް ދުވަހަކުވެސް ފެން ބުއިމެއް، މޫނު ދޮވެ، ދަތް އުނގުޅައިގެން ވެސް ނުވާނެ،" މިދިޔަ މެއި މަހު ގައުޓީ ވެލްނެސް ސިޓީ ކޮމްޕްލެކްސްއަށް ބަދަލުވި ޝީ، 39، ބުންޏެވެ.

"އަހަރެން އެދެނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މިކަން ނިންމަން، އެހެންވީމަ އަހަރެންގެ މުސްކުޅި މައިންބަފައިންނަށް އެމީހުންގެ ފަހު އަހަރުތައް ހޭދަކުރާނެ ތަނެއް އެބައޮތް... މިހާރު އަހަރެންގެ އަތުގައި ފައިސާއެއް ނެތް، އަހަރެންގެ އާއިލީ މުދާ ގެއްލުނީ، ބާކީ އޮތީ ނުނިމި ހުރި މި އިމާރާތް."

ޓޮންޗުއާން ސިޓީގެ ބްލޮކްގައި ޝީ އާއި މާޔޫސް ގެދޮރު ގަންނަ ބައެއް މީހުން ދިރިއުޅެމުން ދަނީ އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން މުދާ ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ޑިވެލޮޕަރުން ބަނގުރޫޓުވެ، އެހެން މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަރަނިވެރިވެފައިވާ އެސްއޯ "ރޮޓިން" ނުވަތަ ނުނިމި ހުރި ގެތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޕްރެޝަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ނެވެ.

Ads by Urbanco

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!