ޚަބަރު ވިޔަފާރި ސަރުކާރު

ހަދަމުންދާ ރިސޯޓުތަކުގެ ޖޫރިމަނާއިން ހަތަރު ބިލިއަން ރުފިޔާ މާފު ކޮށްދީފި

ޙައްވާ އިނާޝާ ، ދެން އޮންލައިން
ޝަންގްރިލާ ރިސޯޓު

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހަދަމުންދާ ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި ނުދައްކައިގެން ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ތެރެއިން ހަތަރު ބިލިއަން ރުފިޔާ މާފުކޮށްދީފި އެވެ.

Ads by MWSC

މިކަން ހާމަކޮށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމު ވިދާޅުވީ، ކުލީގެ ޖޫރިމަނާ އިން ބޮޑު އަދަދެއް މާފުވެގެންދިޔައީ، ރިސޯޓު ކުލީގެ ޖޫރިމަނާ ރީސްޓްރަކްޗާ ކުރުމުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

ޖޫރިމަނާ މާފުވި އެއްވެސް ރިސޯޓެއްގެ ތެރޭގައި މިހާރު ހިންގަމުން ގެންދާ ރިސޯޓެއް ނުހިމެނޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މިގޮތުން އެއީ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގައި ރިސޯޓް އޮތް ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ ޖޫރިމަނާ އާއި ހަދަމުން އަންނަ ރިސޯޓްތަކުގެ ކުލީގެ ޖޫރިމަނާ ކަމަށް މައުސޫމް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މައުސޫމް ވިދާޅުވީ، މި ބަދަލުގެ ތެރެއިން 0.5 ޕަސެންޓް ރޭޓުން އަރަމުންދިޔަ ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ޖެހޭނީ 0.0493 ޕަސެންޓްގެ ރޭޓުން ކަމަށެވެ.

ހަދަމުންދާ ރިސޯޓުތަކުގެ ޖޫރިމަނާ އިން ހަތަރު ބިލިއަން ރުފިޔާ މާފު ކޮށްދީފައި ވާއިރު މި ލުއި ލިބުނީ ކިތައް ރިސޯޓަށް ކަމެއް، އަދި އެއީ ކޮން ބައެއްގެ ކޮން ރިސޯޓްތަކެއް ކަމެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

Ads by HDC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!