ދުނިޔެ

ކެނެޑާގެ ޑިޕްލޮމެޓް ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގައުމު ދޫކޮށް ދިއުމަށް އިންޑިއާއިން އަންގައިފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ކެނެޑާގެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓަކު ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ ދޫކޮށް ދިއުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ނިއު ދިއްލީގެ މި ނިންމުމުން ދައްކުވައިދެނީ ކެނެޑާގެ ޑިޕްލޮމެޓުންގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގައި ނުފޫޒު ފޯރުވުމާއި އިންޑިއާއާ ދެކޮޅު ހަރަކާތްތަކުގައި އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވަމުންދާތީ ކަންބޮޑުވާ މިންވަރު ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑުއެލިން އެކްސްޕަލްޝަންތައް އައިސްފައި މިވަނީ ކެނެޑާ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ނުތަނަވަސްވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ. ވިޔަފާރީގެ މަޝްވަރާތައް ރޫޅި، ކެނެޑާއިން އިންޑިއާއަށް ކުރާ ވިޔަފާރީގެ މިޝަން ކެންސަލްކުރީ މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅުއެވެ.

ކެނެޑާގައި ސިކް މިނިވަންކަމަށް ތާއީދުކުރާ ޖަމާއަތްތަކުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ސަރުކާރު ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާގެ ސަރީގައި ހުންނަ ސަގާފީ މަރުކަޒެއްގެ ބޭރުގައި މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ސިކް ވަކިވެގަތުމުގެ ލީޑަރު ހަރްދީޕް ސިންގް ނިއްޖާރު މަރާލުމާ އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުގެ އެޖެންޓުންނާ ގުޅުން ހުރި އިތުބާރު ހުރި ތުހުމަތުތައް އޮޓާވާއިން އަމަލީ ގޮތުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އޮޓާވާ އިން ބުނެފި އެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ނިއްޖާރު އަވަހާރަވިއިރު އިންޑިއާގައި ނުރަސްމީ ރެފަރެންޑަމެއް ބާއްވަމުން ގެންދެވީ މިނިވަން ސިކް ގައުމަކަށް ޓަކަ އެވެ.

Ads by HDC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!