ދުނިޔެ

ސަލާމަތީ މަޝްވަރާތަކަށް ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރަޝިޔާއަށް

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

އެމެރިކާއާއި އުތުރު ކޮރެޔާއިން އަސްކަރީ ގޮތުން ގުޅުންތައް ބަދަހި ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވޮންގް ޔީ ރަޝިޔާއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. ބެއިޖިންގްއަކީ ވެސް މޮސްކޯގެ ގާތް އެކުވެރިއެކެވެ. ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގައި ބެއިޖިންގްއިން މޮސްކޯއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ނަމަވެސް، ރަޝިޔާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ކްރެމްލިނުން ދަނީ މި ތުހުމަތުތައް ދޮގު ކުރަމުންނެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ވޮންގް މޮސްކޯއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މި ދަތުރުފުޅުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ސަލާމަތީ ދާއިރާއިން މަޝްވަރާތައް ބޭއްވުން ކަމުގައި މަސްރަޙު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. އޭނާ މޮސްކޯއަށް ވަޑައިގަންނަވާފައި މި ވަނީ، އުތުރު ކޮރެޔާގެ ޒައީމު ކިމް ޖޮންގް އުން ވެސް މޮސްކޯއަށް ވަޑައިގަންނަވައި، ރައީސް ވްލަޑިމިޔަރ ޕުޓިންއާ އެކު އަސްކަރީ ގޮތުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭ މުހިންމު މަޝްވަރާތަކެއް ބޭއްވިތާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުންނެވެ.

މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޕުޓިން ވަނީ ކައިރި މުސްތަޤުބަލެއްގައި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގްއާ ބައްދަލު ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަން އިޢުލާނު ކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް، އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ތަނެއް އަދި ތާރީޚެއް ވެސް ޕުޓިން ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ވޮންގް މޮސްކޯއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޕުޓިން ޗައިނާއަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރަޝިޔާގެ މީޑިޔާއިން ބުނެއެވެ.

ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖިނާޢީ ކޯޓު ކަމުގައިވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓް (އައި.ސީ.ސީ)ން ވަނީ ޕުޓިން ހައްޔަރު ކުރުމަށް އަމުރެއް ނެރެފައެވެ. އެ އަމުރު ނެރެފައި ވަނީ މާރިޗު މަހުއެވެ. އެ އަމުރު ނެރުނު ފަހުން ޕުޓިން ބޭރު ޤައުމަކަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ޕުޓިން އެންމެ ފަހުން ބޭރު ޤައުމަކަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައި ވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުއެވެ. އެއީ، ބެލަރޫސަށާއި ކިރްގިސްތާނަށެވެ.

ވޮންގް މޮސްކޯއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ހަތަރު ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅުގައި ރަޝިޔާގެ ދިފާޢީ ވަޒީރު ސަރްޖޭ ޝޮއިގޫއާ ބައްދަލު ކުރައްވާނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތީ ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ކަމުގައި ކްރެމްލިނުން ބުނެއެވެ. އަދި، ނޭޓޯގެ ބާރާއި ނުފޫޒު ފުޅާ ކުރަމުންދާ މައްސަލައާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ވޮންގްގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅޭ ގޮތުން ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އޭނާ މޮސްކޯއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން އެމެރިކާގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޝީރު ޖޭކް ސަލިވަންއާ ބައްދަލުކުރައްވައި، މުހިންމު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ރަޝިޔާ-އުތުރު ކޮރެޔާ ގުޅުމުގެ ނުރައްކާތެރި ކަމުގެ ވާހަކަ ސަލިވަން ވޮންގްއާ ހިއްސާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް މަސްރަޙު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!