ދުނިޔެ

އިންޑިއާއިން އެމެރިކާއާ ގުޅިގެން 10,000 އީ-ބަސް ގަންނަނީ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

އެމެރިކާ އެމްބަސީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އިންޑިއާ އާއި އެމެރިކާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ސިޓީތަކުގައި 10،000 މޭޑް އިން އިންޑިއާ އިލެކްޓްރިކް ބަސް ބެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އެމްބަސީން ބުނީ މި މަޝްރޫއުގެ މައިގަނޑު އެއް ބަޔަކީ އާ ޕޭމަންޓް ސެކިއުރިޓީ މެކޭނިޒަމެއް ކަމަށާއި އެ މެކޭނިޒަމްގެ ސަބަބުން "މާލީ ނުރައްކާތައް ކުޑަކޮށް އާ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ހަލުވިވެގެންދާނެ" ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާއިން އިންޑިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އެރިކް ގާސެޓީ ވިދާޅުވީ މިއަދު އިއުލާނުކުރި ޕާޓްނާޝިޕްގެ ސަބަބުން މުޅި އިންޑިއާގައި 10،000 އިލެކްޓްރިކް ބަހުގެ ފްލީޓަށް ފައިނޭންސިން މޮބިލައިޒްކުރެވި، އިންޑިއާގައި އިލެކްޓްރިކް ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ފުރުސަތުތައް ފުޅާވެ، ސާފު ސިޓީތަކާއި ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައުތަކެއް އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާ އެމްބަސީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އިންޑިއާ އާއި އެމެރިކާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ސިޓީތަކުގައި 10،000 މޭޑް އިން އިންޑިއާ އިލެކްޓްރިކް ބަސް ބެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްބަސީން ބުނީ މި މަޝްރޫއުގެ މައިގަނޑު އެއް ބަޔަކީ އާ ޕޭމަންޓް ސެކިއުރިޓީ މެކޭނިޒަމެއް ކަމަށާއި އެ މެކޭނިޒަމްގެ ސަބަބުން "މާލީ ނުރައްކާތައް ކުޑަކޮށް އާ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ހަލުވިވެގެންދާނެ" ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާއިން އިންޑިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އެރިކް ގާސެޓީ ވިދާޅުވީ މިއަދު އިއުލާނުކުރި ޕާޓްނާޝިޕްގެ ސަބަބުން މުޅި އިންޑިއާގައި 10،000 އިލެކްޓްރިކް ބަހުގެ ފްލީޓަށް ފައިނޭންސިން މޮބިލައިޒްކުރެވި، އިންޑިއާގައި އިލެކްޓްރިކް ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ފުރުސަތުތައް ފުޅާވެ، ސާފު ސިޓީތަކާއި ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައުތަކެއް އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!