ދުނިޔެ

ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު ކަޝްމީރުގެ މިނިވަންކަމަށް ތާއީދުކުރާ އެންމެ އިސް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ހުކުރު ނަމާދުގެ އިމާމަކަށް

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

އިންޑިއާގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮންނަ ކަޝްމީރުގެ އިސް ދީނީ އިލްމުވެރިއެއް އަދި މިނިވަންކަމަށް ތާއީދުކުރާ ލީޑަރަކު ދޫކޮށްލައި، ހަތަރު އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ގޭބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ޖަމާއަތުގައި ހުކުރު ނަމާދުގައި އިސްކޮށް އުޅުމުގެ ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ސްރީނަގަރު ސިޓީގައި ހުންނަ އެ ސަރަހައްދުގެ މައި މިސްކިތުގައި ހުކުރު ދުވަހު ނަމާދަށް އިސްކޮށް ހުންނެވީ އިހުސާންތެރިމީރުވައިޒް އުމަރު ފާރޫގެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ ލޮބުވެތި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން، ތިޔަބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ، ދޮޅު އަހަރު ފަހުން. އޮގަސްޓް 4، 2019 އިން ފެށިގެން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ގެއިން ބޭރަށް ނުކުތުމުގެ ހުއްދަ ދީފައެއް ނުވޭ،" މީރުވައިޒް ނުވަތަ ޗީފް ޚުޠުބާ ދެއްވާ ބޭފުޅަކު އެ ސަރަހައްދުގައި ދަންނަ ފަދައިން ވިދާޅުވި އެވެ.

ކަޝްމީރުގެ މައްސަލާގައި އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ވަކާލާތުކުރާ ސަރަހައްދުގެ މައި ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ އޯލް ޕާޓީސް ހުރިޔަތު ކޮންފަރެންސް (އޭޕީއެޗްސީ)ގެ ޗެއާމަންކަން ވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މީރުވައިޒް ގޭބަންދުގައި ހުންނެވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން - އިންޑިއާގެ ހިންދޫ ނޭޝަނަލިސްޓް ސަރުކާރުން ކަޝްމީރުގެ ލިމިޓެޑް މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަނެ، އެ ސަރަހައްދު ފެޑެރަލް ކޮށް ވެރިކަން ކުރާ ދެ ސަރަހައްދަކަށް ބަހާލުމުގެ އެއް ދުވަސް ކުރިންނެވެ.

އޮގަސްޓް 5، 2019 ގައި އެޅި ފިޔަވަޅަށް ފަހު، އިންޑިއާ އަށް ތާއީދުކުރާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި، ވަކިވެގަތުމުގެ އިސް ވެރިންނާއި، ގާނޫނީ ވަކީލުންނާއި، ކަޝްމީރުގެ އާންމު ރައްޔިތުން ހިމެނޭ ގޮތަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް، ނިއު ދިއްލީގެ މި ފިޔަވަޅާ ދެކޮޅަށް އާންމުންގެ މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުވުމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ ހުރިހާ ހައްގުތަކަކާއި މިނިވަންކަމެއް ނިގުޅައިގަތީ،" ބަންދުގައި ހުރި އަހަރުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ފާރޫގު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކަޝްމީރުގެ ހިމަލަޔަން ސަރަހައްދަކީ 1947 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސީންގެ އަތްދަށުން މިނިވަންވި ފަހުން އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ މެދުގައި ބެހިފައިވާ ސަރަހައްދެކެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!