ދުނިޔެ

ޗައިނާގެ ޑްރިލްތަކާ އެކު ހާލަތު "އަތްދަށުން ނެއްޓިގެން" ދާތީ ޓައިވާނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ޓައިވާނުގެ ވަށައިގެން ދާދި ފަހުން ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ހާދިސާތައް "އަތްދަށުން ނެއްޓި" އެކްސިޑެންޓްގައި ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިނގުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ރަށުގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިދާޅުވި އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ޓައިވާނުން ބުނީ ފާއިތުވި ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ޑްރޯންތަކާއި ބޮން ގޮއްވާލުމާއި އެހެނިހެން މަތިންދާބޯޓުތަކުގެ އިތުރުން ހަނގުރާމަމަތީ އުޅަނދުތަކާއި ޗައިނާގެ އެއާލައިން ޝަންޑޮންގް ކައިރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަންޒަރު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުން ޓައިވާނުގެ ވެރިކަން ކުރާ ޗައިނާއަކީ އެގައުމުގެ އަމިއްލަ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ޗައިނާއިން ފަހަކަށް އައިސް އެ ރަށުގެ ވަށައިގެން މިފަދަ ގިނަ ޑްރިލްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސް، އެ ގައުމުގެ އިސްތިގުލާލުގެ ދަޢުވާތައް ދަމަހައްޓައި ޓައިޕޭއަށް ޕްރެޝަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ދެއެވެ.

ޕާލަމެންޓުގެ ހަވާސާގައި ނޫސްވެރިން ސުވާލު ކުރުމުން، ޗައިނާގެ ހަރަކާތްތައް ގިނަވުމުން، ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް އުފެދުމުގެ ނުރައްކާ އެބައޮތްތޯ ނޫސްވެރިން ސުވާލު ކުރުމުން ޓައިވާނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޗިއު ކުއޯ-ޗެންގް ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ޗައިނާގެ ދެކުނު އަދި އިރުމަތީ ތިއޭޓަރު ކޮމާންޑްތަކުގެ ހަނގުރާމަމަތީ އުޅަނދުތައް ޓައިވާނުގެ އިރުމަތީ އައްސޭރިފަށުގައި އެކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މަތިންދާ ބޯޓާއި އުޅަނދުފަހަރާއި ހަތިޔާރު ހިމެނޭ ހަރަކާތްތަކުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާނެ، ދެ ފަރާތުން ވެސް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ،" ޗިއު ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!