ދުނިޔެ

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ މައްސަލަ ހޫނުވުމާ ގުޅިގެން ޗައިނާއިން ޔަގީންކަން ދިން ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު އަންވަރު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކާ އެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޗައިނާއިން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ހޮނިހިރު ދުވަހު ސީއެންއެންއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އަންވަރު ވިދާޅުވީ ޗައިނާގެ ބޮޑުވަޒީރު ލީ ކިއާންގް އޭނާއަށް އެ ޔަގީންކަން ދެއްވީ މިދިޔަ މަހު ބެއިޖިން އިން "10 ޑޭޝް ލައިން" ހިމެނޭ މެޕެއް ނެރުމުން ކަމަށެވެ.

މެލޭޝިއާ އާއި ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުން ވެސް ވަނީ އެ މެޕް ދޮގުކޮށްފަ އެވެ.

އަންވަރު ވިދާޅުވީ ޗައިނާއިން މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށާއި "އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކުވެރިންނާއި މި ސަރަހައްދުގައި ތިބި ރަހުމަތްތެރިންނާ މެދު ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެދޭ ފަދަ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެ" ކަމަށް ލީ ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ.

އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް،" ސީއެންއެންގެ ނޫސްވެރިޔާ ކްރިސްޓިއަން އަމަންޕޫރަށް އަންވަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަންވަރު ވިދާޅުވީ ޗައިނާއިން ޓައިވާނުގެ މައްޗަށް އިސްތިގުލާލު ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ މެލޭޝިއާއިން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި، މި ސަރަހައްދަށް އަސަރުކުރާނެ ބޭކާރު ފިތުނަފަސާދަތަކުން ދެ ފަރާތުން ވެސް ދުރުހެލިވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!