ޚަބަރު

ކެފޭގެ އުސޫލުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް

ގައުމުގެ ހާލަތު ވަރަށް ގޯސްވަމުންދާކަމަށް ދަނީ ބުނަމުން.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!