ޚަބަރު

މިހާރު އޮތް ސަރުކާރަށް ދިވެހިން ނޫނެކޭ ބުނީ އިންޑިއާ ސިފައިން މިތަނުން ބޭލުމަށް, އުންމީދަކީ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުން: ޑރ. މުޢިއްޒު

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

މިދިޔަ ސެޕްޓެންބަރު މަހު އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މިހާރު އޮތް, ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރު ބަލިވުމުގެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގައި އިތުރު ޤައުމެއްގެ ސިފައިން ތިބުމަށް ދިވެހިން ނޭދުން ކަމަށް, އިންތިޚާބީ ރައީސް, ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭރުގެ މީޑިއާ އަކަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުގައި ޑރ. މުޢިއްޒު ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން އިންޑިއާއާއެކު ގެންގުޅުއްވާނެ ސިޔާސަތުތައް ވަރަށް ތަފްސީލްކޮށް ކިޔާދެއްވާފައެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ފޮރިން ޕޮލިސީ މިވަގުތު މިއޮތީ ދިވެހިންނަށް އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ނޫން. ދިވެހިންނަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާމެދު މިވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައި." މި ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތަކަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުން އަލް ޖަޒީރާއަށް ދެއްވި އިންޓަރުވިއުގައި ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. މުޢިއްޒު ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބުމަކީ, ދިވެހިން ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި މިނިވަންކަމަށް އޮތް ހުރަހެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށާއި, ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން ނަމަވެސް އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ޑއ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމައެހެންމެ, ރާއްޖޭގައި ތިބީ ކިހާ ސިފައިންނެއްކަން އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވާކަން ފާހަގަކުރައްވިއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ޢަދަދު ހާމަނުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައިވެސް ސަރުކާރުން އެދިފައިވާކަން މުއިއްޒު ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ, ޑިޕްލޮމެޓިކް އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެ ޤައުމުގެ ސިފައިން ބާލަން ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެ ކަމަށެވެ.

"ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޑިޕްލޮމެޓިކް އުސޫލުތަކުން އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނަން. އުންމީދަކީ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެމީހުން ރާއްޖެއިން ދިއުން" ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބޭ މައްސަލައިގައި ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ އެންބަސީއާ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި, އަދި އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދެފަރާތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާ ސަފީރު މުނޫ މަހާވަރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ކުރެއްވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި އިންޑިއާއިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ރީފައިނޭންސް ކުރާނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށް ވެސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by Allied Insurance
 1. ފެއްސޭ

  އިންޑިއާ ސިފައިން މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ބޭލުމަކީ އެއީ އުއްމީދޭ ކިއެއްވެތޭ އެކަން އުއްމީދަކަށް ކުއްލިއަކަށް ބަދަލުވީ އެއީ މަޖްބޫރު ކަމެކޭ ކޮން އުއްމީދެއްތޭ އެއްވެސް އުއްމީދެއް ނޯންނާނެއޭ ބޮޑު އެއް އުއްމީދު އޮންނާނީ އުއްމީދު އޮޅާލާ އޮޅާލާ ބާލަން ޖެހޭނީ އިންޑިއާ ސިފައިން އިންޑިއާ ސިފައިން ފެއްސެންވީއޭ ކިއެއްވެތޭ މިހާރު އެމެން އެތިބެނީ ލަދުހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއް ވެސް ހުރި ނަމަ އެމެން ފެެއްސިގަންނާނެއޭ މިގައުމުން ފެއްސޭ ފެއްސޭ އޭއި އިންޑިއާ އެމްބަސޭ ތަމެން ފެއްސެންވީއޭ މިގައުމުން ތަ ވެސް ފެއްސެންވީއޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ

 2. ހެޔޮނުވާނެއޭ

  ފުރަތަމަ ކަމަކީ އިންޑިއާ އިން ނެގި ލޯން އިން ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ކުރީ ކޮން ފައިދާ އެއްތޯ ވެސް ބަލަން އެބަޖެހޭ އެއްވެސް ފައިދާ އެއް ނުކުރޭ އިންޑިއާއިން 20 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯން ނަގައިގެން އިންޑިއާގެ އެމްއެމްއެކްސްޕޯރޓަށް ދިނީ ރަށްރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރަން ދެލޯ ފުޅާ އެންމެ ރަށެއްގައި ވެސް އެމެން ބެހެއްޓި ފެން ޕްލާންޓެއް ވެސް ނުހިނގައޭ މުއިއްޒު އެކޮއި ތަމެން ގޮސް ބަލާބަލަ ނުހިނގައޭ ދެން ފާޚާނާ ނިޒާމް އަޅަން އެމެން ގަނަތެޅެނީ މިހުރިހާ އެއްޗެހި ޖެހޭނީ ނަގާ އެއްލާލާން އިންޑިއާއިން ދޭ ލޯން އިން އެމްއެމްއެކްސްޕޯރޓް ގައި ތިބޭ ބޮޑެތި ވަގުން މިކުރާ ކަމަކީ އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީ ގައި ތިބޭ ވަގުންނަށް ބައި އަޅައިގެން ކޮންޓްރެކްޓް ދަމައިގަންނަނީ ވައްކަން ކުރާ އުސޫލުންނޭ އެމްއެމްއެކްސްޕޯރޓަކީ އެއީ ރާއްޖެ އަށް ހަނޑޫ ހަކުރު ފުށް ސަޕްލައި ކުރާ ބަޔެކޭ އެމެން ނުދަނެއޭ އިންޖިނިއަރިންގްގެ އަލިފުބާ ވެސް އެމެންނާއި ހަވާލު ކޮށްގެން އުޅެނީ ބްރިޖް އަޅަން ވެސް ދެން ބޮލުގައި ދޮލަނގަ ބަހައްޓައިގެން އެމެން އުޅެނީ ބްރިޖް އަޅަން ދެލޯފުޅާ އިންޑިއާ އިން އަޅާ ބްރިޖް މަތީ ދިވެހިރައްޔިތުންނޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ދަތުރު ކުރަން އޭގެ މަތީގައި އެއްވެސް މަޔަކު އޭނާގެ ދަރި ދަތުރުކުރަން ނާރުވާތި އެބްރިޖް ވެއްޓޭނީ ބޮލަށޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ދަރިންނޭ އިންޑިއާ އިން އެއަޅާ އެބްރިޖް މަތީދަތުރުނުކުރާތި ބޮލަށޭ ވެއްޓޭނީ ހެޔޮނުވާނެއޭ ދަރިންނޭ އިންޑިއާ އިން އެއަޅާ އެބްރިޖް މަތީދަތުރުނުކުރާތި ބޮލަށޭ ވެއްޓޭނީ ހެޔޮނުވާނެއޭ ދަރިންނޭ އިންޑިއާ އިން އެއަޅާ އެބްރިޖް މަތީދަތުރުނުކުރާތި ބޮލަށޭ ވެއްޓޭނީ ހެޔޮނުވާނެއޭ ދަރިންނޭ އިންޑިއާ އިން އެއަޅާ އެބްރިޖް މަތީދަތުރުނުކުރާތި ބޮލަށޭ ވެއްޓޭނީ ހެޔޮނުވާނެއޭ ދަރިންނޭ އިންޑިއާ އިން އެއަޅާ އެބްރިޖް މަތީދަތުރުނުކުރާތި ބޮލަށޭ ވެއްޓޭނީ ހެޔޮނުވާނެއޭ ދަރިންނޭ އިންޑިއާ އިން އެއަޅާ އެބްރިޖް މަތީދަތުރުނުކުރާތި ބޮލަށޭ ވެއްޓޭނީ ހެޔޮނުވާނެއޭ ދަރިންނޭ އިންޑިއާ އިން އެއަޅާ އެބްރިޖް މަތީދަތުރުނުކުރާތި ބޮލަށޭ ވެއްޓޭނީ ހެޔޮނުވާނެއޭ ދަރިންނޭ އިންޑިއާ އިން އެއަޅާ އެބްރިޖް މަތީދަތުރުނުކުރާތި ބޮލަށޭ ވެއްޓޭނީ ހެޔޮނުވާނެއޭ ދަރިންނޭ އިންޑިއާ އިން އެއަޅާ އެބްރިޖް މަތީދަތުރުނުކުރާތި ބޮލަށޭ ވެއްޓޭނީ ހެޔޮނުވާނެއޭ ދަރިންނޭ އިންޑިއާ އިން އެއަޅާ އެބްރިޖް މަތީދަތުރުނުކުރާތި ބޮލަށޭ ވެއްޓޭނީ ހެޔޮނުވާނެއޭ ދަރިންނޭ އިންޑިއާ އިން އެއަޅާ އެބްރިޖް މަތީދަތުރުނުކުރާތި ބޮލަށޭ ވެއްޓޭނީ ހެޔޮނުވާނެއޭ ދަރިންނޭ އިންޑިއާ އިން އެއަޅާ އެބްރިޖް މަތީދަތުރުނުކުރާތި ބޮލަށޭ ވެއްޓޭނީ

 3. ހެޔޮނުވާނެއޭ

  އިންޑިއާ އިން 8 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯން ނަގައިގެން އެންމެ 100 މިިލިއަން ޑޮލަރަށް އެޅޭ ބްރިޖް ތިޔާ އަޅަނީ އެއީ އެފްކޮންސް އިން ކޮންޓްރެކްޓް ނެގި ނަމަވެސް ރާއްޖެއަށް ހަނޑޫ ހަކުރު ފުށް ސަޕްލައި ކުރާ އިންޑިއާގެ އެމްއެމްއެކްސްޕޯރޓޭ އެމެންނަކީ ދުވަހަކު ވެސް އިންޖިނިއަރިންގް މަސައްކަތެއް ކުރިބައެއް ނޫނޭ ބޮލަށް ދޮލަނގަ ލައިގެން އިންޑިއާ އަންހެން ވެރިން ގޮސް ބްރިޖް މައްޗަށް އަރާ ކޮންކްރީޓް އަޅަނީ ތިޔާ ބްރިޖް މަތިން ދަތުރު ކުރަން ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ

 4. ކަނޑުފައްތާށޭ

  އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބި އަދަދުގެ ޖުމްލަ އިނގޭނަމަ ދިވެހިން ގައިން ހީބިހިނަގާނެއޭ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުއަޑީގައި ނިއުކް ސަބްމެރިން އިންޑިއާ އިން ބަހައްޓާ އޭގައި ވެސް އެތައް ހާސް އިންޑިއާ ސިފައިންނެއް އެބަތިއްބޭ އުތުރު ތިލަފުށީގައި ނިއުކްވޯރހެޑް ހަރުކޮށްފައި ހުރި މިސައިލް ހަރުކޮށްގެން މާލެ އަށް އެމިސައިލް ތައް އަމާޒުކޮށްގެން އިންޑިއާ ސިފައިން އުޅެނީ މިހާރު ގާޒާއިން އެރަށު މީހުން ބާލާ ގޮތަށް އިންޑިއާ ސިފައިން މަމެން މާލޭން ބާލަން އުޅޭވާހަކަ ވެސް އަޑުއިވެއޭ ހާދަހާވާ ނުރައްކާތެރި ބަޔެކޭ އިންޑިއާ ސިފައިން މީ ދޯ މާލެ ބަނޑުއަޅާލަންއޭ މިހާރު އެމްޑީޕީ އާއި ރައީސް އިބޫ އާއި ކެނެރީގެ ނަޝީދު މެން ގުޅިގެން އެރާވަނީ މިހާރުން މިހާރަށް އުތުރު ތިލަފުށީގައި ހުރި ނިއުކް ވޯރހެޑް ތައް ކަނޑުފައްތާށޭ ކަނޑުފައްތާށޭ ކަނޑުފައްތާށޭ ކަނޑުފައްތާށޭ ކަނޑުފައްތާށޭ ކަނޑުފައްތާށޭ ކަނޑުފައްތާށޭ ކަނޑުފައްތާށޭ ކަނޑުފައްތާށޭ ކަނޑުފައްތާށޭ ކަނޑުފައްތާށޭ ކަނޑުފައްތާށޭ ކަނޑުފައްތާށޭ ކަނޑުފައްތާށޭ ކަނޑުފައްތާށޭ ކަނޑުފައްތާށޭ ކަނޑުފައްތާށޭ ކަނޑުފައްތާށޭ ކަނޑުފައްތާށޭ ކަނޑުފައްތާށޭ ކަނޑުފައްތާށޭ ކަނޑުފައްތާށޭ ކަނޑުފައްތާށޭ ކަނޑުފައްތާށޭ

 5. ބާލާށޭބާލާށޭ

  އިންޑިއާ ސިފައިން މުއިއްޒު ހުވާކުރުމަށް ފަހު ބާލަން މުއިއްޒު ބުނުން ތިޔާއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެކޭ ޑޭންޖުރެސް އިނގޭތޭ ޑޭންޖުރެސް ބަރުހަތިޔާރާއި އެކު އެތައް ހާސް އިންޑިއާ ސިފައިންނެއް މާލޭގެ ބުޑުގައި އޮތް އުތުރު ތިލަފުށީގައި ރުކުރުވާލާ އަދި ބްރިޖް އަޅާ އިންޑަސްޓްރިއަލް ސައިޓްގައި ވެސް އެތައް ހާސް އިންޑިއާ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލުން ރުުކުރުވާލާ އެތިބީ އެމެން ޖެހޭނީ މަމެން ޕިންކީންގެ ރައީސަކު ހުވާކުރުމުގެ ކުރިން ބާލަން އެމެން އަރައިގެންފިއްޔާ ކިހިނެއްހަދާނީ ގާޒާ އަށް އިޒްރޭލު މީހުން ހެދިގޮތަށް އެމެން މާލެހަދާލާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ މުއިއްޓޭ ތަ ހުވާ ކުރުމުގެ ކުރިން އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލަން ހިންނަވަރޭ އަށް މިހާރު ސިޓީ އެއް ފޮނުވާށޭ ލަސްނުކޮށް ފޮނުވާށޭ އެނޫންނަމަ އިންޑިއާ އިން މާލެ އަށް ނިއުކް ހަމަލާ އެއްވެސް ދީފާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އެމެން ބާލާށޭ ހުވާކުރުމުގެ ކުރިން ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ ބާލާށޭ

 6. ޖައްސާޖައްސާ

  އުއްމީދަކީ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ތެރޭ އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ނިންމާލުން ކަމަށް މުއިއްޒު ބުނުން ކަމަކު ނުދޭ އެވާހަކަ އެއް އޭގައި މުއިއްޒު ބުނަން ޖެހޭނީ އިންޑިއާ އަށް ޖެހޭނީ މަމެން ޕިންކީންގެ ގަޓް ވެރިކަން ފެށުމުގެ ކުރިން އިންޑިއާ ސިފައިން މިގައުމުން ބާލަން ކަމަށް މީގައި އޮވެގެން ނުވާނެއޭ އިތުރު އެއްވެސް ޗޮއިސް އެއްވެސް އަދި އެކްސްކިއުޒެއް ވެސް މިމަގުން މިކަން ހިނގަން ޖެހޭނެއޭ އެނިމުނީއޭ ޗެޕްޓަރ ކްލޯސްޑް. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑްގުޑް. މިފެންވަރަށް އެބަޖެހޭ މުއިއްޒު ޖައްސަން މުއިއްޒު މިހާރު ވާހަކަ ދައްކަނީ މާ އަންހެން ދުޅައިގެ ޒާތަށޭ އެހާ އަންހެން ދުޅަވެގެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެއޭ އިނގޭތޭ…

 7. އެއްލާލާތި

  އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭން ބޭރުކުރޭ އެނޫން ނަމަ އެމެން ދެން ދުވަސް ކޮޅަކުން ރާއްޖެ އަށް ވެރިވެގަނެ ރާއްޖެ އަށް ހަދާނީ އިޒްރޭލު މީހުން މިހާރު ގާޒާ މީހުންނަށް ހަދާގޮތޭ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ބަޔެކޭ އިންޑިއާ ސިފައިންނަކީ ކަޝްމީރުގައި މުސްލިމުންނަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ދެމުންގެންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ތައް އިޒްރޭލަށް ދުލެއް ނުކުރެއޭ އެމެން އަނެއްކާ އިންޑިއާ އިން ފަލަސްތީނަށް ތާއީދު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޔަހޫދީ އިޒްރޭލަށާއި އެމެރިކާ އަށޭ ތާއީދުކުރަނީ އެމެން ނަގާ ހޫރާލާ ރާއްޖޭން ހޫރާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ

 8. ފޮނުވާލާ

  އިންޑިއާ ހެލިކޮޕްޓަރު ގަނޑުން ވާރޭވެހޭ އަދި ބޭރަށް ހުންނަނީ ކަރަންޓް އައިސްފައޭ އެ ފޮނުވާލާ އަދި އިންޑިއާ އިން ގެނައި ޑޯނިއަރ ގައި އަޅާފައިވަނީ ބާއިންޖީނުގަނޑެކޭ ދުވާނަމަ އަރިއަކަށް އޮވެގެންނޭ ދުވަނީ ވެސް ހެޔޮނުވާނެއޭ ރާއްޖޭގެ ޖައްވުގައި އެއެއްޗެހި ދުއްވަން ވެސް ދުނިޔޭގެ އޭވިއޭޝަން ސްޓޭންޑަރޑް އަށް ނުފެތޭ ވަަރަށް ކައްޕަޅި އެއްޗެހި ތަކެކޭ އެއީ ދެން އިންޑިއާއިން ދިން މަނަވަރު މާލޭން ކާށިދޫ އަށް ދާން 4 މިލިއަން ލީޓަރު ޑީސަލް ޚަރަދުވެއޭ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ ފޮނުވާލާ

 9. ހަލާކޭ

  މީގައި މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ނޮވެމްބަރު 11 ގެ ކުރިން އިންޑިއާ ސިފައިން މިގައުމުން ބާލާ އަދި ހަނިމާދޫ އިންޑިއާ އަށް ވިއްކާލާފައި އޮތް އެއްބަަަސްވުން ވެސް ގެެޒެޓް ކޮށް ކޮންމެ އަގެއް ދީގެން ނަމަވެސް އިންޑިއާ އަތުން މަމެންގެ ގައުމުގެ ބައެއް ކަމުގައިވާ ހަނިމާދޫ އާއި ދައްޕަރު ވެސް އިންޑިއާ އަތުން ހޯދުމޭ މީ ރައީސް އިބޫގެ ދެވަނަ ދައުރެއްގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ގައުމަށް ދީފައިވާ އިއާދަ ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑެތި ގެއްލުމޭ އެމްޑީޕީ އަށް ހަލާކޭ އެމްޑީޕީ އަށް ހަލާކުހުއްޓޭ އެމްޑީޕީ އަށް ހަލާކުހުއްޓޭ އެމްޑީޕީ އަށް ހަލާކުހުއްޓޭ އެމްޑީޕީ އަށް ހަލާކުހުއްޓޭ އެމްޑީޕީ އަށް ހަލާކުހުއްޓޭ އެމްޑީޕީ އަށް ހަލާކުހުއްޓޭ އެމްޑީޕީ އަށް ހަލާކުހުއްޓޭ އެމްޑީޕީ އަށް ހަލާކުހުއްޓޭ އެމްޑީޕީ އަށް ހަލާކުހުއްޓޭ އެމްޑީޕީ އަށް ހަލާކުހުއްޓޭ އެމްޑީޕީ އަށް ހަލާކުހުއްޓޭ

 10. ޑޭންޖުރެސް

  އިންޑިއާގެ އެތައް ލައްކަ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ބަރުހަތިޔާރާއި އެކު ތިބުން ވަރަށް ނުރައްކާތެރިއޭ ކުދިންނޭ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން އިންޑިއާ ސިފައިން ފޭރިގެންފިއޭ އުތުރު ތިލަފުށީގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ނިއުކްވޯރހެޑް މާލެ އަށް އަމާޒުކޮށް ފައި ބެހެއްޓުން ނޯ ޑޭމް ގުޑް ފޯރ ދިސް ކަންޓްރީ އިޓްސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އޭނާ ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭތިއްބުން ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ހޭއް ހޯއް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް…

 11. ޑޭންޖުރެސް

  އިންޑިއާއަކީ އެމެންގެ ވަށައިގެންވާ ގައުމު ތަކުގެ ދުޝްމަނެކޭ އެމެންގެ ބޯރޑަރާއި ގުޅިފައިވާ ހުރިހާ ގައުމު ތަކާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކޮށް ދުވާލަކު އެތައް ހާސް ބަޔެއްގެ ގެދޮރު ފަނާކުރާ ބައެކޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ މިގައުުމުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ބައިތިއްބަން ބަލަގަ މާލޭ ބުޑުގައި އޮތް އުތުރު ތިލަފުށި ފުރާ އިންޑިއާ ސިފައިން ބަރުހަތިޔާރާއި އެކު ނޭގޭދޯ އެމެން އަތުގައި ނިއުކް ވޯރހެޑްވެސް ނެތް ކަމަށް ނޭގޭނެ އެއްނޫންތޭ ދިވެހި ސިފައިންނަށް ނުވެސް އެރެއޭ އެތަނަށް ނޭރެނޭ އިންޑިއާ އަކީ ނުރައްކާތެރި ގައުމެކޭ އިންޑިއާ ނުރައްްކަލޭ އިންޑިއާ ނުރައްްކަލޭ އިންޑިއާ ނުރައްްކަލޭ އިންޑިއާ ނުރައްްކަލޭ އިންޑިއާ ނުރައްްކަލޭ އިންޑިއާ ނުރައްްކަލޭ އިންޑިއާ ނުރައްްކަލޭ އިންޑިއާ ނުރައްްކަލޭ އިންޑިއާ ނުރައްްކަލޭ އިންޑިއާ އިޒް ނޯ ޑޭމް ގުޑް ފޯރ އަވަރ ކަންޓްރީ އިންޑިއާ އިޒް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ހޭއް ހޭއް ހޭއ ހޯއް ހޯއް ހޯއް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް…