ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު

ރައީސްގެ މެސެޖު މަސްވެރިންނަށް: މަޝްވަރާ އިސްކުރައްވާ

ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލުގެ ދިގު ލިސްޓެއް ރައީސަށް

ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ ބޮޑު ކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ރައީސް އިއްވެވީ ޒިންމާދާރުކަމެއް ތެދުވެރިކަމެއް ނެތް ރިޔާސީ ބަޔާނެއް: އިދިކޮޅު

40 އަހަރާ ބައްދަލުނުވާ ވަރަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ފައިސާ ޗާޕްކުރި : ރައީސް

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ 35 އަހަރުތެރޭގައި ރައީސްފަދަ ގާބިލް ވެރިއަކު ނުފެންނަ ކަމަށް

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރޯދައިގެ ކުރިން މަސްވެރިންނަށް ފައިސާދޭން ކަމަށް

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގައި އިސްރަށްވެހިންނަށް އިސްކަންދޭނަން: ރައީސް

ކޮސޯވޯގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސް ފޮނުއްވައިފި

ފީއަލީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިންމަވާ ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ތެލެސީމިއާ އަށް ހާއްސަ ކްލިނިކެއް ހުޅުމާލޭގައި އަޅަން ބިން ހަމަޖައްސައިފި

ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ފެށުމުން ޑޮލަރު ތިޔާގިވާނެ: ރައީސް

ގައުމަށް ހިދުމަތްކުރުމަކީ ލިބޭ އުފަލަކަށް ހަދަންޖެހޭ : ނައިބް ރައީސް

ރައީސް ވިދާޅުވީ އިގްތިސޯދީ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލައި އަރައިގަންނަން ތައްޔާރު ކަމަށް

މި ސަރުކާރަށް އިޤްތިޞާދީ ހަމަޖެހުން ގެނެސްދެވޭނެ: އައިއެމްއެފް

ކަނޑުން ގެއްލުނު ބައި އަނބުރާ ހޯދާނަން: ރައީސް

ރާއްޖެ ފަލަސްތީނަށް ވާކަށް ނޭދެން: ރައީސް

ހަދިޔާކުރާ ކާޑު ރަޖިސްޓްރީނުވެ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސާނަން: އާދަމް ޝަރީފް