ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު

ދަތުރު ވަރަށް ކާމިޔާބު، ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ގުޅުމެއް ގާއިމުކުރެވޭނެ: ރައީސް

ރައީސް ނިއުދިއްލީ އަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ކުދި ގައުމުތަކަށް ފަހިވާނެ ގޮތަށް ދުނިޔޭގެ މާލީ ނިޒާމު އިސްލާހު ކުރަން ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

އިރާނުގެ ރައީސް އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކުރަނީ

ރައީސް، ދީމާއަށް ހިތްވަރު ދެއްވައިފި

ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ މެހެމާންދާރީގައި ރައީސް އުމްރާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސް އުންމީދު ކުރައްވަނީ މާދަމާ ޔާމީން މިނިވަން ވާނެ ކަމަށް!

ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް ފަރުމުލި އާއި ކަނޑިންމާހުރާ މާފަރުގެ ބައެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި

ބުރަ މަސައްކަތުން ގެނައި ކާމިޔާބީ ބީވިޔަދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް

ރައީސްއާ މައްސަލައެއް ނެތް، ހިލާލީގެއަށް ދާނަން: ނައިބް ރައީސް

ކައުންސިލް އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނީ މަޖިލީހަށް: ރައީސް

އާބަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ނައިފަރު ތަރައްގީ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ 

ޅޮސްއަލަފުށި ކުރެންދޫގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިދޭނަން: ރައީސް

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަށް ފާޑުކިޔައިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް

ސިޔާސީ މަގާމުތައް 1500 އަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

ރައީސް ޅ އަތޮޅަށް!

ރަށުން ލިބޭ ޓެކުހުން ބައެއް ސީދާ ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ ގޮތް ހަދަނީ