ދުނިޔެ

ޕާކިސްތާނުގެ މުޒާހަރާއެއްގައި ބޭނުންވާ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ އެކްޓިވިސްޓުން އިއްޔެ ވަނީ ލަކްކީ ސިޓީގެ ބަންނޫ-މިޔަންވާލީ މަގު ބަންދުކޮށް، އެ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ އާބަން އަދި ރޫރަލް ސަރަހައްދުތަކުގައި ކަރަންޓު ގެނައުމަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް އަދި ޝެޑިއުލް ނުކުރެވި މުޒާހަރާކޮށްފަ އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ކާޒީ އިޝްފާގު ޗޯކަށް އެއްވެ، ބިޒީ މަގު ތިން ގަޑިއިރަށް ބަންދުކުރުމުން ވެހިކަލްތަކުގެ ދިގު ކިޔޫތަކެއް ވަނީ އުފެދިފަ އެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ބުނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން ފެނުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެ، އެ ތަކެތި ގަންނަން މަޖުބޫރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި "ބޭއިންސާފުން" ލޯޑްޝެޑިން ހުއްޓާނުލައިފިނަމަ ބިލް ނުދައްކާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ދީފައިވެ އެވެ.

"ކަރަންޓް ވަގަށް ނެގުން ހުއްޓުވައި ރިކަވަރީ ރަނގަޅު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކެމްޕެއިނެއް ފަށާފައިވާއިރު، ޕިޝާވަރު އިލެކްޓްރިކް ސަޕްލައި ކޮމްޕެނީން ދަނީ އާބަން އަދި ރޫރަލް އޭރިއާތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަރަންޓު ކެނޑެމުން،" ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅަކު ހިތާމަފާޅު ކުރެއްވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކަރަންޓު ވަގަށް ނެގުމާ ދެކޮޅަށް "ކާމިޔާބު" ހަރަކާތެއް ހިންގުމުގެ ފައިދާ ކަރަންޓު ކަސްޓަމަރުންނާ ހަމައަށް ނުފޯރާނެ އެވެ.

ކުރީގެ އެމްޕީއޭ ޒަފްރުالله ޚާން، ކުރީގެ ޑިސްޓްރިކްޓް ނާޒިމް އިޝްފާގު އަހްމަދު ޚާން މީނާކޭލް، ކުރީގެ ތަހުސީލް ނާޒިމް ހާޖީ ހިދާޔަތުالله ޚާން، އަވަށްޓެރި ކައުންސިލް ނާޒިމް އެންގް ލަތީފްالله ޚާން، އޭއެންޕީގެ އިމްރާންالله، ތަހްރީކޭ ހަކޫކް މަރުވަތު ބިތާނީގެ ޗެއާމަން އިނާމްالله ޚާން ފަދަ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި އެވެ.

ކަރަންޓް ލޯޑްޝެޑިން ހުއްޓާލުމަށް ޕެސްކޯއަށް ހަފުތާއެއްގެ މުއްދަތެއް އެ މީހުން ކަނޑައެޅި، ނޫނީ މުޒާހަރާ އިތުރަށް ފުޅާކުރާނެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!