ދުނިޔެ

ރެފިއުޖީންގެ މުދަލުގެ މައްސަލަ ކާބުލް އިން އިސްލާމްއާބާދަށް ހުށަހަޅައިފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

އަފްޣާނިސްތާނުގެ އެމްބަސީން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ތާލިބާނުންގެ އެކްޓިން ކޮމާސް މިނިސްޓަރު ޕާކިސްތާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާ މި ހަފުތާގައި އިސްލާމްއާބާދުގައި ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި، ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއާއި ޕާކިސްތާނުން ބޭރުކުރަމުންދާ އަފްޣާނިސްތާނުގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުން ނަގުދު ފައިސާއާއި އެހެނިހެން މުދާ އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ޕާކިސްތާނުން މިދަތުރުފުޅަކީ ލިޔެކިޔުން ނެތް އެތައް ހާސް އަފްޣާނިސްތާނުން ބޭރުކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅަކީ ޕާކިސްތާނުގައި ހަމަލާދިނުމަށް އަފްޣާނިސްތާން ބޭނުންކުރާ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ތާލިބާނުންގެ ސަރުކާރުން ނުރުހުމުގެ ސަބަބުން އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ބުނިތާ ހަފުތާއެއް ވެސް ނުވަނީހެވެ.

ތާލިބާނުންގެ އޮފިޝަލުން ބުނަނީ ހަރުކަށި ފިކުރަކީ ޕާކިސްތާނުގެ ދާހިލީ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލުން ހުއްޓާލުމަށް އިސްލާމްއާބާދަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ.

އިސްލާމްއާބާދުގައި ހުންނަ އަފްޣާނިސްތާނުގެ އެމްބަސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކަރާޗީ ބަނދަރުގައި ތާށިވެފައި ތިބި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތަކާއި، ހާއްސަކޮށް ކަރާޗީ ބަނދަރުގައި ތާށިވެފައި ތިބި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ މުދަލާއި، [އަފްޣާނިސްތާނުގެ] ރެފިއުޖީންގެ މުދާތައް ފަސޭހަކަމާއެކު (އަފްޣާނިސްތާނަށް) ބަދަލުކުރުމާއި، އެކަމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނަށް އެނބުރި އަންނަ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައްޔިތުން ބުނެފައިވަނީ ޕާކިސްތާނުން އަފްޣާނިސްތާނަށް ފައިސާއާއި މުދާ ބަދަލުކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި، ގިނަ ބަޔަކު އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން ވިޔަފާރިތަކާއި ގެދޮރު ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ބުނީ ޖިލާނީ މި މެސެޖް ދެއްވީ ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް އެންމެން ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ސަރަހައްދީ ވިޔަފާރީގެ އިތުރުން ކަނެކްޓިވިޓީގެ ފުރިހަމަ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފޭނެ ކަމަށެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!