ދުނިޔެ

ފަންޑް ނުލިބިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ބައެއް ހޮސްޕިޓަލްތައް ހުއްޓާލަނީ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ފެޑެރަލް ކެޕިޓަލް އާއި ލާހޯރުގެ ޝެއިޚް ޒައިދު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕަބްލިކް ސެކްޓާގެ ފަސް ހޮސްޕިޓަލެއް ވާޗުއަލްކޮށް ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ސަޕްލިމެންޓްރީ 11 ބިލިއަން ރުޕީސް ދިނުމަށް ފިނޭންސް ޑިވިޝަނުން އެދުމުންނެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ޕާކިސްތާނު އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެޑިކަލް ސައިންސަސް (ޕިމްސް)ގެ ނަރުހުން އިހުތިޖާޖު ކުރާތާ މިހާރު ހަފުތާއަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާއިރު، ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ މިހާރު ވަނީ ހުއްޓާލައިފަ އެވެ.

ޓެސްޓު ކިޓްތަކުގެ ސްޓޮކް ހުސްވަމުންދާތީ އެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ލެބްތަކުގެ މަސައްކަތްވެސް ވަރަށް އަވަހަށް މުޅިން ހުއްޓާލާނެ އެވެ. ރޭޑިއޮލޮޖީ ޓެސްޓުތަކަށް ވެސް ދެކޮޅު ހަދަނީ ފިލްމުތައް ނުލިބޭތީ އާއި ޓެންޑާގެ ފައިސާ ކުންފުނިތަކަށް ނުދެއްކުމުން ބަލި މީހުންނަށް ބޭސް ނުދޭތީ އެވެ.

އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް)ގެ ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ކާރިސާއެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކާއި އެންސިލަރީ ޑިޕާޓްމަންޓްތައް އޮމާންކަމާއެކު ހިންގުމަށް ޓަކައި 11.096 ބިލިއަން ރުޕީސްގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ގްރާންޓެއް ދޫކުރުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ މަހު ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އެދިފަ އެވެ.

"11.096 ބިލިއަން ރުޕީސްގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ/ޓެކްނިކަލް ސަޕްލިމެންޓްރީ ގްރާންޓަށް މެ/އޯ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސަސް އިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ފައިނޭންސް ޑިވިޝަންގައި ވަނީ ބަލާފައި. އައިއެމްއެފްއާއެކު ވެފައިވާ ވައުދާ އެއްގޮތަށް، 2023-24 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ފެންވަރަށް ވުރެ އިތުރު ޚަރަދުތަކަށް ސަޕްލިމެންޓްރީ ގްރާންޓެއް ނުދެވޭނެ އެވެ.

ފިނޭންސް ޑިވިޜަނުން އެކަމަށް ދެކޮޅު ހެދުމުން ފެޑެރަލް މިނިސްޓްރީން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ވާޗުއަލް ކާރިސާއެއް އުފެދި، ބަލި މީހުންނަށް ލަވަކިޔުމެއް ވެސް ނުލިބުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!