ދުނިޔެ

ޓިބެޓް މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

މި އިހުތިޖާޖާ އިދިކޮޅަށް ޗައިނާއަށް ތާއީދުކުރާ ސަޕޯޓަރުން އެގައުމުގެ ދިދަ އުފުލާ ކައުންޓާ މުޒާހަރާއެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު، ފުލުހުން ވަނީ ދެ ގްރޫޕް ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ފެންސް ޖަހައިގެންނެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މި ފަރިއްކޮޅުގެ ކުރިން ޝީ ވަނީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންއާ ބުދަ ދުވަހު ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

"އެމެރިކާގެ ސީއީއޯ... އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު މަރުވުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އަށް ހޯސްޓް ކުރަނީ. ޓިބެޓުންނާއި ހޮންކޮންގަރސް، ޗައިނާ މީހުން ވެސް އަމިއްލައަށް - އޭނާ އެމީހުން މަރަނީ،" ހޮޓެލްގެ ބޭރުގައި ސްޓޫޑެންޓްސް ފޯ އަ ފްރީ ޓިބެޓް ޖަމިއްޔާއެއްގެ މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ ކެމީ ލަމޯ ވިދާޅުވި އެވެ.

މި މުޒާހަރާގައި ހެނދުނު ގާތްގަނޑަކަށް 1،000 މީހުން ބައިވެރިވިއިރު، ބައެއް މީހުން ޗައިނާގެ ދިދައަށް ފައިބާ، އެ ދިދައަށް ނަށާފައިވެ އެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިއަކު ހޮޓަލުގެ ބޭރުގައި ހުރި ފްލެގްޕޮލަކަށް އަރައި ގެންދިޔައީ ޓިބެޓްގެ ދިދަ ނެގުމަށެވެ.

"ޝީ ޖިންޕިންއަށް މަޖުބޫރުކުރާނީ ޓިބެޓްގެ ދިދަ ބަލަން. ޓިބެޓްގެ އެ ދިދައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ގައުމުގެ ތެރޭގައި، ޓިބެޓްގެ އެތެރޭގައި ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހަދާފައިވާ ދިދައެއް،" ލަހާމޯ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަހަންނަށް މިނިވަންކަން ބޭނުންވާތީ އައީ... ހޮންގްކޮންގްގައި،" އެމެރިކާގެ ހޮންކޮންޖާސް ކްލަބުގެ ސްޓެންލީ ޓޭންގް ބުންޏެވެ.

އެތަނުގައި ހުރިހާ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އަމިއްލަ ނަފްސު ފާޅުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ޝީ ޖިންޕިންއަށް މިނިވަންކަން ބޭނުންވާކަން އެނގެން.

އޭއެފްޕީން ޝީގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، އެ މީހުން އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ބުނަން ދެކޮޅު ހެދި އެވެ.

ޗައިނާއިން 1950 ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން ޓިބެޓް ހިންގަމުން ދެއެވެ.

1959 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިންޑިޔާގައި ބޭރުގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ޓިބެޓްގެ ރޫޙާނީ ލީޑަރު ދަލައި ލާމާ ވަނީ މިސަރަޙައްދަށް ދުނިޔޭގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރައްވާފައެވެ.

އެމެރިކާއިން ޗައިނާގެ އޮފިޝަލުންނާ ދެކޮޅަށް ވިސާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ޓިބެޓްގައި ކުޑަކުދިން "މަޖުބޫރުކޮށް އެކަހެރިކުރުމަށް" މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ ކަމަށް އދގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނަމުންދާއިރު، އދ.ގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނަނީ 1 މިލިއަން ކުދިން އާއިލާއާ ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!