ޚަބަރު

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގެ ހައްލު އޮތީ އިސްލާމްދީނުގައި: އުމަރު

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގެ ހައްލު އޮތީ އިސްލާމްދީނުގައި ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ނުދެވި އެމީހުންގެ ފަރާތުން ކުށްތައް ތަކުރާރުވުން އިތުރުވެފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އުމަރު ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް މިހާރު ރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރަމުން ދަނީ ހުޅަނގުން ގެނެސްފައިވާ ސިސްޓަމެއް ކަމަށެވެ.

އުމަރު ވިދާޅުވީ ޔޫރަޕުން އަމަލު ކުރާ ސިސްޓަމަށް ރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރުމުން މައްސަލައަށް އެއްވެސް ހައްލެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި އޭގެބަދަލުގައި މުޅި ސިސްޓަމް ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މިއީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި މީގެ 1400 އަހަރު ކުރިން އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް އަންގަވާފައިވާ ކަމެއް. އެހެންވީމަ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގެ ހައްލު އޮތީ އިސްލާމްދީނުގައި. އެ އުސޫލަށް އަމަލުކޮށްގެން ނޫނީ މިކަމަށް ހައްލެއް ނުގެނެވޭނެ،" އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާ ދިނުމަށް ދައުލަތުން ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކުރަމުން އަންނައިރު އެކަމުން އެއްވެސް ހައްލެއް ނުލިބޭކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!