ޚަބަރު

މާލޭ މަގުމަތީގައި ގްރޫޕަކުން މާރާމާރީ ހިންގިި މައްސަލައެއް ބަލަނީ


ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ މީހަކާ މެދު ގްރޫޕަކުން މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މަޖީދީމަގު ހީނާމާގެ ޕާކިން ޒޯން ކައިރިން މާރާމާރީ ހިންގާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުނީ ހެނދުނު 11:07 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހަތަރު މީހުންގެ ގްރޫޕަކުން ވަނީ ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ މީހަކަށް ހަމަލާދީ، މާރާމާރީ ހިންގާފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ސަރަހައްދަށް ދިޔައިރު، އެކަމުގައި ޝާމިލުވާ އެއްވެސް މީހަކު އެތަނުގައި ނެތް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!