ދުނިޔެ

އީރާނުގެ މަސްދޯންޏެއްގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ ފަޅުވެރިއަކަށް އިންޑިއާގެ ހަނގުރާމަމަތީ ބޯޓަކުން އެހީވެއްޖެ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ އީރާނުގެ މަސްދޯންޏެއް ކަމަށްވާ އަލް ރަހްމާނީގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ ފަޅުވެރިއަކަށް އެންޑިއަން ނޭވީން ޑިސްޓްރެސް ކޯލަށް އިޖާބަދީ، ކްރިޓިކަލް މެޑިކަލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އިންޑިއާގެ ނޭވީ ސްޕޯކްސްޕާސަން އޮން އެކްސް ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އަރަބި ކަނޑުގައި ކަނޑުފޭރުން ހުއްޓުވުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އައިއެންއެސް ސުމޭދާ ނަމަކަށް ކިޔާ މި ބޯޓު މަސްދޯންޏެއް ކަމަށްވާ އަލް ރަހްމާނީ ހުއްޓުވާފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. ދޯނީގެ ބޯޑިން ޓީމާއި މެޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓުން ވަނީ މަސްދޯންޏަށް އަރައި ފަޅުވެރިންނަށް ސިއްހީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ.

"#ArabianSea #INSSumedha #antipiracy އޮޕްސްއަށް ހަރަކާތްތެރިވާ މިޝަންއިން އީރާނުގެ އެފްވީއަކަށް (ޕާކިސްތާނުގެ 20 ފަޅުވެރިންނާއެކު) އެ ކުންފުނީގެ ފަޅުވެރިއެއްގެ ގާތްގަނޑަކަށް ގެނބިގެން މަރުވި މައްސަލައަށް ވަރަށް މުހިންމު ސިއްހީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޑިސްޓްރެސް ކޯލަށް އަވަސް އިޖާބަދީ އައިއެންއެސް ސުމޭދާ ވަނީ #30Apr 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު އެފްވީ އަލް ރަހްމާނީ ހުއްޓުވައިފަ އެވެ. ބޯޓުގެ ބޯޑިން ޓީމާއި މެޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓުން ވަނީ އެފްވީއަށް އަރައި، އެކްޓިވް ސިޒަރތަކާއެކު ނޭވާލާން އުނދަގޫވަމުން ދިޔަ ފަޅުވެރިއަކަށް ސިއްހީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އިންޑިއަން ނޭވީގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ މެޑިކަލް މެނޭޖްމަންޓަށް ފަހު ބަލިމީހާ ހުރީ ހޭލުންތެރިވެ، ކްލިނިކަލީ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެން ކަމަށެވެ.

"ޕޯސްޓް މެޑިކަލް މެނޭޖްމަންޓަށް ފަހު، ޕޭޝަންޓަކީ އޮރިއެންޓެޑް، ހޭލުންތެރި އަދި ކްލިނިކަލީ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނު މީހެއް. #IndianNavy މިޝަން ޑިޕްލޮއިޑް ޔުނިޓްތަކުން ކެނޑިނޭޅި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަކީ މި ސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އެޤައުމުން ކުރަމުންދާ ސާބިތުކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމެއް،" އިންޑިއަން ނޭވީގެ ތަރުޖަމާނު އެކްސްގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޕެނަމާގެ ދިދަ ޖަހާފައިވާ ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް ކަމަށްވާ އެމްވީ އެންޑްރޯމެޑާ ސްޓާ ޕީއެމް އަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އުޅަނދު އައިއެންއެސް ކޮޗިން އިން މެރިޓައިމް ސެކިއުރިޓީގައި ހިނގި ހާދިސާއަށް އެޕްރީލް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ރައްދު ދީފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ހާލުގައި ޖެހުނު ތެޔޮ ޓޭންކަރު އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ އުޅަނދުން ހުއްޓުވައި، ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް އިންޑިއާގެ ނޭވީ ހެލިކޮޕްޓަރުން ވަނީ ވައިގެ މަގުން ރެކީކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑިސްޕިއުލޭޝަން ރިސްކް އެސެސްމަންޓަށް އެކްސްޕްލޯސިވް އޯޑަނަންސް ޑިސްޕޯސަލް (އީއޯޑީ) ޓީމެއް ވެސް ވަނީ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އުޅަނދުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފަ އެވެ.

އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ޖުމްލަ 30 ފަޅުވެރިން (އޭގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ 22 މީހުން ވެސް ހިމެނޭ) ސަލާމަތުން ތިބި ކަމަށާއި އެ ބޯޓު ޖެހިގެން އޮންނަ ބަނދަރަށް ޝެޑިއުލް ޓްރާންސިޓް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

"އައިއެން އުޅަނދުގެ ހަލުވި ފިޔަވަޅަކީ މި ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ކުރާ އަޒުމާއި އަޒުމް ތަކުރާރުކޮށްދޭ ކަމެއް،" އެ ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ.

Ads by HDC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!