ދުނިޔެ

ޕާކިސްތާނުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ މެދު ސީރިޔަސް ތުހުމަތުތަކެއް

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ޕާކިސްތާނުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކާޒީ ފާއިޒު އީސާ އަކީ އޭނާގެ ޕާޓީއާ މެދު "ބަދުއަހުލާގީ" އަމަލުތަކެއް ހިންގަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ޕާކިސްތާނު ތަހްރީކޭ އިންސާފް (ޕީޓީއައި) ގެ ބާނީ އިމްރާން ޚާން ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ "ދަ އެކްސްޕްރެސް ޓްރިބިއުން" ނޫހުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް އަވަސްކޮށްދިނުމަށް އޭނާ ވަނީ ކޯޓުތަކުގައި އެދިފަ އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ރާވަލްޕިންޑީގެ އަޑިއާލާ ޖަލުން ފޮނުއްވި މެސެޖެއްގައި އިމްރާން ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލަތައް ބަލަހައްޓަވާ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ވެސް އިލްތިމާސް ކުރަނީ އަޑުއެހުންތައް އަވަސްކުރުމަށާއި ބޭއިންސާފުން ލަސްވިޔަ ނުދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވަނީ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތައް ލަސްވުމަކީ ބޭއިންސާފު ކަމެއް ކަމަށް ސިފަކުރައްވައި، އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ހުރިހާ މައްސަލައަކީ ވެސް ހަގީގަތާ ހިލާފު، ހަގީގަތާ ހިލާފު އަދި ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ސީޖޭޕީ އީސަގެ ވާހަކައަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އިމްރާން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަށް އެއްވެސް ޕްރެޝަރެއް ނެތް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޕްރެޝަރު އަންނަނީ ގޯސް އަމަލުތައް ހިންގުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ މީހުންނަށް ކަމަށެވެ. ޕީޓީއައިއާ ދެކޮޅަށް [ސަރުކާރުގެ] ބީ ޓީމެއް ފަދައިން ތިޔަ ބޭފުޅުން އަމަލު ކުރައްވަނީ."

ޕީޓީއައިގެ ބާނީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޕީޓީއައިގެ އަތުން އިންތިހާބީ ނިޝާން ފޭރިގަނެ، ހަމަހަމަ ފުރުސަތެއް ނުދީ، މެއި 9 ގެ ހާދިސާތަކުގެ ނަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަސާސީ އިންސާނީ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަތީ، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، މިއަދުގެ އަޑުއެހުމަކާ ނުލަ އެވެ.

އެމްރާން ޚާން ވިދާޅުވީ އާންމު އިންތިހާބުގައި އޮޅުވާލުމާ ދެކޮޅަށް ޕީޓީއައިއިން ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަންތަކުގެ އަޑުއެހުމެއް އަދި ވެސް ކުރިއަށް ނުދާ ކަމަށާއި ޕީޓީއައިގެ އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ގޮނޑިތަކުގެ މައްސަލަ އަދިވެސް ނުނިމި އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

"ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން އަނެއްކާވެސް ބޭނުންތެރިކަމުގެ ޑޮކްޓްރިން އަލުން ދިރުވާލެވިއްޖެ. މިއީ ތާރީޚީ ވަގުތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ބޮޑެތި ޤައުމުތަކަށް ލިބުނު ތާރީޚީ ފުރުސަތެކެވެ.

ޕީޓީއައިގެ ބާނީ ވިދާޅުވީ ބިރުދައްކައިގެން މަޖުބޫރުކުރަމުންދާ ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން ޕާކިސްތާނުގެ ޝަރުއީ ނިޒާމު ފުނޑުފުނޑުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. "ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ވާހަކަތަކުން ސާބިތުވެގެން މިދިޔައީ ޖަންގަލީގެ ގާނޫނެއް މިގައުމުގައި އޮތްކަން. މިއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ފަދައިން ތެދުވެ ގޯސް ނިންމުންތައް ބަލައިނުގަތުމުގެ ވަގުތެވެ. އަދި މަޝްވަރާކުރަން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވައި، މަޝްވަރާ ކުރެވޭނީ ވަގަށް ނަގާފައިވާ މެންޑޭޓް އަނބުރާ ލިބުމުން ކަމަށް އެކްސްޕްރެސް ޓްރިބިއުންގެ ރިޕޯޓުގައި ވެ އެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!