ދުނިޔެ

ކަޝްމީރަކީ އިންޑިއާގެ ބައެއް: ޖައި ޝަންކަރު

މުޙައްމަދު އަރީޙް ، ދެން އޮންލައިން

ޕާކިސްތާނުގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އެސް ޖައިޝަންކަރު އާދީއްތަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ ޕާކިސްތާނުން ހިފާފައިވާ ކަޝްމީރަކީ އިންޑިއާގެ ބައެއް ކަމަށާއި އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ގަރާރެއްގައި ޕީއޯކޭ އަކީ އެ ގައުމުގެ ބައެއް ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޕީއޯކޭގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލަން ރައްޔިތުންނަށް މަޖުބޫރުކުރި ނަމަވެސް މިހާރު އެކަން އަނެއްކާވެސް އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކަޓަކްގައި ބޭއްވި އިންޓަރެކްޓިވް ސެޝަނެއްގައި އިންޑިއާއިން ޕީއޯކޭއަށް ރާވާފައިވާ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުން ޖައިޝަންކަރު ވިދާޅުވީ ޕީއޯކޭ އަކީ ދުވަހަކުވެސް މި ގައުމުން ބޭރުގައި އުޅޭ ގައުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެއީ މި ޤައުމުގެ ބައެއް. ޕީއޯކޭ އަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިންޑިއާގެ ބައެއް ކަމަށް އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ގަރާރެއް އެބައޮތެވެ. މިހާރު ޕީއޯކޭ އަށް ކިހިނެއް، އެހެން މީހުންނަށް ކޮންޓްރޯލް ލިބުނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، ގެއެއްގެ ޒިންމާދާރު ބެލެނިވެރިއެއް ނޫން މީހަކު ހުރެއްޖެނަމަ، ބޭރުން މީހަކު ވައްކަން ކުރެއެވެ. މިހާރު މިތަނުގައި ތިޔަބޭފުޅުން އެހެން ޤައުމަކަށް ހުއްދަ ދެއްވައިފިން.

ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، ޕާކިސްތާނަށް މިނިވަންކަން ލިބުނު ތާރީޚުގެ ކުރީކޮޅުގައި، މި ސަރަޙައްދުތަކުން އަޅުގަނޑުމެން ޗުއްޓީ ހޭދަނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމުގެ ސަބަބުން، މި ވަރަށް ހިތާމަވެރި ޙާލަތު ދެމިއޮތީ. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވާނީ ކިހިނެއް؟ ބުނަން ވަރަށް އުނދަގޫ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް މީސްތަކުންނަށް އެއްވާހަކައެއް ދަންނަވަން، މިއަދު ޕީ.އޯ.ކޭ އޮތީ އަނެއްކާވެސް އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމުގައި. އަހަންނަށް އެކަން ހަނދާން ނައްތާލެވުނެވެ. އަހަންނަށް އެކަން ހަނދާން ނައްތާލެވުނެވެ. އެއީ މިއަދު ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް އެނބުރި އައިސްފައި އޮތް ކަމެއް، ތިޔަ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑާ ސުވާލެއް ކުރައްވަނީ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ، ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދި ކަޝްމީރުގެ 370 ވަނަ މާއްދާ އުވާލުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ މާއްދާ އުވާލަންވީ މާ ކުރިން ކަމަށެވެ. ޖައިޝަންކަރު ވިދާޅުވީ ކަޝްމީރުގެ 370 ވަނަ މާއްދާ ހިނގަމުން ދިޔައިރު ވެސް ކަޝްމީރުގައި އޮތީ ވަކިވެގަތުމާއި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ އިހުސާސެއް ކަމަށެވެ.

370 ވަނަ މާއްދާ އުވާލުމާ ގުޅިގެން ފާޑުކިޔަމުންދާ ޖައިޝަންކަރު ވިދާޅުވީ އެއީ ގާނޫނު އަސާސީގައި އޮތް ވަގުތީ މާއްދާއެއް ކަމަށާއި އެ މާއްދާ އުވާލަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ޖަމްގައި 370 ވަނަ މާއްދާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ.

ޖައިޝަންކަރު ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ 370 ވަނަ މާއްދާ ކަމަށެވެ. އެއީ މައްސަލައަކަށްވީ، 370 ވަނަ މާއްދާ ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު، ކަޝްމީރުގައި، ވަކިވެގަތުމުގެ އިހުސާސެއް، ހަރުކަށި ފިކުރުގެ، ބައެއް ފަހަރު ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނަން. އެއީ ބައެއް ޕާޓީތަކާއި މަރުކަޒުގައި ތިބި ބައެއް ޕާޓީތަކާއި ކަޝްމީރުގެ ބައެއް ޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސީ މަސްލަހަތު އޮވެގެން ކަމަށާއި 2019 ވަނަ އަހަރު އެޅި މި ފިޔަވަޅަކީ މާ ކުރިން ވެސް ހިނގަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ.

"ހިތާމައަކީ ދާދި ފަހަކާ ޖެހެންދެން ވެސް މޯދީ ސަރްކާރެއް ނެތް. އަދި އެއީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ވަގުތީ މާއްދާއަކަށްވާތީ، ސާފުކޮށް ދަންނަވަންޏާ، އެއީ ކުރަންޖެހޭ އެޖެންޑާއެއް. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، މީހުން ބަހުސް ކުރަނީ، އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއްތޯ؟ އެއީ ގޯހެއް ހެއްޔެވެ؟ ގާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެފައި އޮތީ އެތަނުގައި، މިއީ ވަގުތީ މާއްދާއެކެވެ. ވަގުތީ މާނައަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އެކަން ނިމުމަކަށް އަންނާތީއެވެ. އެއީ ވާން އޮތް ކަމެކެވެ. ހިތާމައަކީ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު އޮތުމުން އެކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!